Hội dồng nhân dân tỉnh Hà Tây (1965 - 1975) (11:12 13/01/2011)- Khóa IV, nhiệm kỳ 1965 - 1968 có 140 đại biểu:

1- Đào Thị An

26- Trần Văn Đồn

2- Phạm Đăng An

27- Kiều Thị Điều

3- Phạm Triệu Bông

28- Nguyễn Văn Đức

4- Nguyễn Xuân Bằng

(Nguyễn Công)

29- Bùi Bá Đức

5- Lê Thị Bình

30- Nguyễn Văn Đính

6- Nguyễn Đức Bảo

31- Trần Văn Giám

7- Cao Văn Bắc

32- Cấn Thị Hữu

8- Bùi Danh Bang

33- Trần Thị Hữu

9- Nguyễn Thị Bẩy

34- Lê Thị Thu Hà

10- Đỗ Thị Bích

35- Nguyễn Thanh Hào

11- Lê Đình Cán

36- Nguyễn Như Hải

12- Nguyễn Văn Cát

(Trần Văn Lai)

37- Vương Thị Hải

13- Kiều Thị Cương                                

38- Đỗ Văn Hạnh

14- Đỗ Cầu

39- Nguyễn Thị Hỡi

15- Nguyễn Văn Cốt

40- Ứng Thị Hợi

16- Thích Thanh Chân

41- Đỗ Thị Hiến

17- Phạm Vũ Chấp

42- Nguyễn Văn Hiếu

18- Đàm Hoa Chí

43- Phạm Đình Hoan

19- Nguyễn Văn Cửu

44- Nguyễn Văn Huấn

20- Nguyễn Văn Dãi

45- Đỗ Thị Huyện

21- Cấn Văn Dần

46- Đỗ Thị Kê

22- Bùi Thị Dậu

47- Phan Văn Khảo

23- Nguyễn Văn Đán

48- Vũ Trọng Xương

24- Nguyễn Văn Đán

(Tư Thuý)

49- Phạm Đình Kiều

25- Minh Đạt

50- Đỗ Xuân Kỳ

51- Kiều Kỷ

76- Kiều Văn Úc

52- Ngô Văn Lâm (Lâm Nam)

77- Đỗ Văn Phác

     53- Triệu Tài Lạng

78- Phạm Tuấn Phách

54- Phùng Văn Lan

79- Nguyễn Văn Phát

55- Vũ Tạ Lập

80- Phạm Văn Phan

56- Nguyễn Bá Lợi

81- Hoàng Văn Phẩm

57- Bùi Văn Lợi

82- Nguyễn Văn Phiêu

58- Nguyễn Thế Linh

83- Vũ Văn Phúc

59- Nguyễn Sỹ Liễn

84- Đào Văn Phúc

60- Nguyễn Lễ

85- Bạch Thành Phong

61- Nguyễn Văn Lực

86- Nguyễn Trung Quảng

62- Dương Văn Luyện

87- Bùi Mỹ Quỳnh

63- Bùi Văn Minh

88- Phạm Hữu Quý

     64- Mai Thị Muôn

89- Nguyễn Văn Quý

65- Nguyễn Kỳ Nam

90- Tống Quang Sáu

66- Nguyễn Thị Ngành

91- Cát Văn Sơn

67- Hoàng Đình Nghiệp

(Nguyễn Xuân Trường)

92- Nguyễn Sàng

68- Nguyễn Văn Nghị

(Tư Hoải)

93- Cao Văn Song

     69- Lê Đình Nghĩa

94- Hoàng Thế Sửu

70- Nguyễn Danh Ngoạn

95- Phạm Văn Tá

71- Nguyễn Thị Nhàn

96- Hoàng Văn Tốt

72- Man Thị Nhỏ

97- Trần Thị Thái

73- Vũ Thị Nhiên

98- Nguyễn Thị Thành

74- Nguyễn Thị Ninh

99- Nguyễn Quý Thưởng

75- Phương Thị Nụ

100- Nguyễn Thị Thấy

101- Trương Văn Thiết

123- Chu Thị Tự

102- Nguyễn Kim Tho

124- Đặng Đức Tuấn

103- Bùi Ngọc Thụ

125- Phạm Văn Tuý

104- Nguyễn Hữu Thụ

126- Nguyễn Văn Tuyên

105- Phùng Văn Thế

127- Vũ Thị Tý

106- Nguyễn Văn Thức

128- Vũ Như Uyên

107- Lê Thị Thu

129- Lê Thị Vữa

108- Khương Xuân Thực

130- Bùi Thị Vàng

109- Nguyễn Văn Thính

131- Cao Văn Viên

110- Nguyễn Văn Tiêu

132- Trần Huy Vinh

111- Nguyễn Đức Tiến

133- Nguyễn Thị Việc

112- Bùi Ngọc Tiến

134- Nguyễn Văn Viện

113- Phạm Văn Tiếu

135- Nguyễn Viết Xâm

114- Phùng Quốc Toán

136- Nguyễn Thị Xạ

115- Đinh Thị Toàn

137- Kim Thị Xích

116- Nguyễn Hữu Trác

138- Phùng Văn Yên

117- Trần Hữu Trọng

139- Trần Thị Yến (Tuyết Sơn)

118- Lê Công Trứ

140- Nguyễn Thị Yến

119- Nguyễn Chí Trực

141- Hồng Hà(1)

120- Lê Văn Trực

(Lê Văn Đỗ)

142- Trịnh Tiến Hoà

121- Đỗ Quang Tịch

143- Nguyễn Thị Hoàn

122- Phạm Văn Tịch

144- Lê Hiền Hữu

- Khóa V, nhiệm kỳ 1968 - 1971 bầu ngày 28/4/1968 có 120 đại biểu:

1- Ngô Vân An

26- Nguyễn Hữu Đan

2- Lê Thị Bình

27- Trần Văn Đồn

3- Cao Văn Bắc

28- Đỗ Đình Giám

4- Phạm Giá Ban

29- Trần Văn Giám

5- Chu Văn Ban

30- Quách Thị Giáp

6- Nguyễn Khắc Canh

31- Lê Văn Giao

7- Nguyễn Văn Cát

32- Trần Thị Hữu

8- Nguyễn Công (Xuân Bằng)

33- Lê Hiền Hữu

9- Kiều Thị Cương

34- Lê Thị Thu Hà

10- Phùng Thị Cần

35- Hồng Hà

11- Đỗ Cầu

36- Nguyễn Thanh Hào

12- Phùng Văn Cốc

37- Trần Hải

13- Hoà thượng

Thích Thanh Chân

38- Đỗ Văn Hạnh

14- Đàm Hoa Chí

39- Lê Thị Bích Hạnh

15- Nguyễn Thị Chiến

40- Lương Thị Hồng

16- Nguyễn Văn Chúc

41- Nguyễn Văn Hậu

17- Nguyễn Thị Dâu

42- Nguyễn Thị Hiền

18- Bùi Văn Diệp

43- Ngô Thị Hiến

19- Nguyễn Thái Duyệt

44- Trịnh Tiến Hoà

20- Đặng Xuân Đán

45- Nguyễn Thị Hoàn

21- Nguyễn Văn Đán

(Tư Thuỷ)

46- Trần Thị Huân

22- Hoàng Đô

47- Đào Minh Huệ

23- Đào Viết Đình

48- Tô Hiến Hựu

24- Đặng Như Đản

49- Nguyễn Thị Bội Khanh

25- Minh Đạt

50- Nguyễn Thị Khống

51- Trương Văn Thiết

76- Bùi Thị Niệm

52- Hoàng Thị Kiêm

77- Nguyễn Xuân Nùng

53- Kiều Kinh

78- Phạm Văn Phan

54- Nguyễn Thị Kiệm

79- Phan Thị Phượng

55- Dương Hải Kiến

80- Nguyễn Văn Phúc

56- Phan Đình Kiều

81- Vũ Văn Phúc

57- Đỗ Xuân Kỳ

82- Đinh Tiên Phong

58- Kiều Kỷ

83- Bạch Thành Phong

59- Nguyễn Huy Lâm

(Lâm Trang)

84- Phí Văn Phòng

60- Nguyễn Thị Là

85- Nguyễn Thị Quán

61- Triệu Tài Lạng

86- Dương Xuân Quế

62- Đỗ Văn Lộc

87- Phạm Hữu Quý

63- Nguyễn Sỹ Liễn

88- Nguyễn Viết Sâm

64- Đỗ Thị Liên

(Đỗ Thị Yến)

89- Nguyễn Sàng

65- Bùi Văn Lợi

90- Cao Văn Song

66- Nguyễn Lễ

91- Nguyễn Công Sửu

67- Nguyễn Địch Long

92- Hoàng Thị Sỷ

68- Nguyễn Văn Lực

93- Trần Công Sính

69- Phạm Thị Mùa

94- Phạm Văn Tá

70- Trần Nho Ngọc

95- Đỗ Thị Tân

71- Hoàng Đình Nghiệp

96- Hoàng Tầm

72- Nguyễn Thị Nhàn

97- Lê Thị Kim Thư

73- Nguyễn Thị Nhính

98- Lê Học Thái

74- Nguyễn Hoan

99- Lưu Thị Thâm

75- Lê Thị Ninh

100- Tô Thảo

101- Uông Thị Thanh

113- Nguyễn Xuân Tính

102- Nguyễn Quý Thưởng

114- Hoàng Thế Uyên

103- Nguyễn Hữu Thụ

115- Bùi Thị Vàng

104- Bùi Ngọc Thụ

116- Nguyễn Thị Vốn

105- Phùng Văn Thế

117- Trần Huy Vinh

106- Trịnh Thị Mai Thịnh

118- Kim Thị Xích

107- Khương Xuân Thực

119- Phùng Văn Yên

108- Nghiêm Đức Tiến

120- Nguyễn Thị Yến

109- Nguyễn Viết Từ

121- Phan Thị Yến

110- Phùng Quốc Toán

122- Trần Thị Yến

(Tuyết Sơn)

111- Nguyễn Hữu Trác

123- Thái Thị Xuân

112- Nguyễn Chí Trực

 

 

 

- Khóa VI, nhiệm kỳ 1971 - 1974 bầu ngày 25/4/1971 có 109 đại biểu:

1- Nguyễn Thị Bình

13- Trần Thị Kim Duyên

2- Lê Thị Bình

14- Nguyễn Thái Duyệt

3- Cao Văn Bắc

15- Hoàng Đô

4- Nguyễn Thị Hồng Bưởi

16- Trần Thị Độ

5- Lê Thị Bích (Xuân Mai)

17- Đỗ Thị Đột

6- Nguyễn Công (Xuân Bằng)

18- Nguyễn Văn Đỉnh

7- Nguyễn Khắc Canh

19- Nguyễn Văn Định

(Minh Đạt)

8- Thích Thanh Chân

20- Vũ Văn Đính

9- Nguyễn Thị Chiên

21- Trần Văn Giám

10- Trịnh Văn Chúc (Tần)

22- Nguyễn Văn Giai

11- Chu Thị Chí

23- Lê Văn Giao

12- Bùi Văn Diệp

24- Lê Hiền Hữu

25- Triệu Mạnh Hạ

51- Công Thị Lược

26- Trần Thị Hồng Hà

52- Nguyễn Văn Linh

27- Lê Thị Thu Hà

53- Nguyễn Lễ

28- Trần Hải

54- Nguyễn Ngọc Lễ

29- Đỗ Văn Hạnh

55- Bùi Thị Kim Loan

30- Nguyễn Thị Hồng

56- Lê Văn Mùi

31- Nguyễn Thị Hồng

(Lại Thương)

57- Nguyễn Thị Thanh Mừng

32- Nguyễn Thị Hiền

58- Lê Thị Mỳ

33- Phạm Duy Hiến

59- Lê Năng

34- Trịnh Tiến Hoà

60- Đào Thị Nga

35- Nguyễn Thị Hoài

61- Kiều Thị Ngự

36- Nguyễn Thị Hoàn

62- Vũ Thị Nhâm

37- Nguyễn Văn Hoạt

63- Nguyễn Văn Nhượng

38- Nguyễn Thị Hoạt

64- Nguyễn Xuân Nùng

39- Lê Thị Kim Hoa

65- Nguyễn Văn Oanh

40- Nguyễn Văn Khang

66- Đỗ Phác

41- Lê Thị Mai Khanh

67- Trần Phương

42- Hoàng Thị Kiệm

68- Phạm Văn Phan

43- Phạm Đình Kiều

69- Dư Thị Thanh Phúc

44- Ngô Thị Lân

70- Phí Văn Phòng

45- Nguyễn Thị Là

71- Trần Ngọc Quý

46- Phạm Ngọc Lạc

72- Nguyễn Kim Quy

47- Đinh Thị Lộc

73- Đỗ Thị Rô

48- Đỗ Văn Lộc (Lộc Hà)

74- Nguyễn Thị Sông

49- Trần Xuân Liêm

75- Nguyễn Thanh Sơn

50- Đỗ Thị Liên

76- Phạm Xuân Sương

77- Nguyễn Thị Sang

94- Huỳnh Thị Thuấn

78- Nguyễn Đình Sở

95- Hoàng Thuỵ

79- Văn Thị Tảo

96- Nghiêm Đức Tiến

80- Hoàng Tầm

97- Nguyễn Xuân Tú

81- Lê Thị Kim Thư

98- Bùi Thị Toàn

82- Ngô Văn Thìn

99- Chu Toanh

83- Tô Thảo

100- Nguyễn Đình Túc

84- Uông Thị Thanh

101- Nguyễn Xuân Trường

85- Lê Thị Minh Thao

102- Phạm Thị Triệu

86- Mai Thao

103- Nguyễn Chí Trực

87- Trương Văn Thiết

104- Ngô Huy Tự

88- Nguyễn Khắc Thiếu

105- Lê Thị Minh Tuấn

89- Nguyễn Hữu Thụ

106- Trần Công Uẩn

90- Đoàn Thị Thoa

107- Vũ Văn Vân

91- Trần Thị Thức

108- Nguyễn Văn Vượng

92- Nguyễn Hữu Thịnh

109- Lê Thị Xuân Xiêm

93- Khương Xuân Thực

 

 

 

- Khóa VII, nhiệm kỳ 1974 - 1977(1) bầu ngày 5/5/1974 có 119 đại biểu:

1- Ngô Thị Vân An

11- Thích Thanh Chân

2- Lưu Thị Bình

12- Trịnh Văn Chương

3- Khuất Thị Bào

13- Trịnh Văn Chúc (Tấn)

4- Đào Thị Bào

14- Nguyễn Thị Chung

5- Trần Thế Bang

15- Trần Chuyên

6- Trần Văn Bồng

16- Nguyễn Chí

7- Phạm Thị Bùi

17- Đỗ Duy Cù

8- Nguyễn Khắc Canh

18- Nguyễn Thị Cúc

9- Hoàng Thanh Cận

19- Tô Thị Dần

10- Đặng Đức Cường

20- Trương Thị Dè

21- Bùi Văn Diệp

47- Hà Văn Kỉnh

22- Tạ Dũng

48- Đỗ Xuân Kỳ

23- Bùi Thị Dung

49- Ngô Thị Lân

24- Phạm Thị Mỹ Dung

50- Phạm Ngọc Lạc

25- Nguyễn Thái Duyệt

51- Đỗ Thị Bích Lai

26- Hoàng Đô

52- Đỗ Văn Lộc (Lộc Hà)

27- Hoàng Đạo

53- Nguyễn Thị Lợi

28- Nguyễn Văn Định

(Minh Đạt)

54- Nguyễn Đức Lượng

29- Phùng Văn Đức

55- Nguyễn Lễ

30- Nguyễn Văn Đỉnh

56- Nguyễn Ngọc Lễ

31- Lê Văn Giao

57- Nguyễn Thị Long

32- Lê Hiền Hữu

58- Nguyễn Văn Luông

33- Đặng Thị Hữu

59- Lê Văn Luận

34- Trần Thị Hồng Hà

60- Hoàng Lý

35- Lê Thị Thu Hà

61- Nguyễn Thị Tuyết Mai

36- Trần Hải

62- Nguyễn Thị Mại

37- Nguyễn Thị Hào

63- Lê Thị Hằng Minh

38- Đỗ Văn Hạnh

64- Nguyễn Văn Minh

39- Nguyễn Tiến Hồi

65- Nghiêm Phú Năng

40- Đỗ Thị Hiểu

66- Lê Năng

41- Lê Văn Hợp

67- Lê Thị Nhất

42- Trịnh Tiến Hoà

68- Nguyễn Văn Nhượng

43- Bùi Thị Hưu

69- Nguyễn Thị Oanh

44- Nguyễn Thị Huy

70- Vũ Thị Kim Oanh

45- Nguyễn Huy Khuê

71- Đỗ Phác

46- Dương Hải Kiến

72- Phạm Văn Phan

73- Nguyễn Văn Phẩm

94- Nguyễn Đắc Thiếu

74- Vũ Thị Phước

95- Nguyễn Tất Thể

75- Vũ Quang

96- Lâm Thị Thụ

76- Đỗ Thanh Quang

97- Nguyễn Hữu Thụ

77- Nguyễn Kim Quy

98- Nguyễn Thị Thoà

78- Nguyễn Quý

99- Bùi Thị Thịnh

79- Đỗ Thị Rô

100- Nguyễn Hữu Thịnh

80- Nguyễn Thị Sông

101- Huỳnh Thị Thuấn

81- Đặng San

102- Nguyễn Khắc Thuật

82- Nguyễn Thị Sang

103- Hoàng Thụy

83- Nguyễn Đình Sở

104- Đỗ Tùng

84- Đoàn Thị Sử

105- Nghiêm Đức Tiến

85- Đào Thị Tâm

106- Chu Toanh

86- Lê Thị Thư

107- Đặng Thị Tỉnh

87- Ngô Văn Thìn

108- Nguyễn Xuân Trường

88- Triệu Tài Thành

109- Ngô Huy Tự

89- Tô Thảo

110- Nguyễn Thị Tuất

90- Vũ Thị Hồng Thắm

111- Nguyễn Thị Ánh Tuyết

91- Nguyễn Quang Thặng

112- Trần Thị Vê

92- Uông Thị Thanh

113- Phan Đăng Viên

93- Nguyễn Thị Thi

114- Kiều Thị Xuyên(1) Ngày 30-4-1965 bầu bổ sung 4 đại biểu (số thứ tự từ 141 - 144) thay một số đại biểu chuyển công tác đến cơ quan, địa phương khác.

(1) Năm 1976 hợp nhất với tỉnh Hoà Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình.

 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t