Tỉnh Hà Tây (11:08 13/01/2011)- KHOÁ IV, Tháng 4/1971 có 26 đại biểu:
1- Nghiêm Chưởng Châu.                14- Lê Văn Khôi.
2- Nguyễn Thị Chén.                       15- Tô Ký.
3- Nguyễn Ngọc Diệp.                    16- Dương Thị Lài.
4- Trần Quảng Dung.                      17- Nguyễn Thị Muối.
5- Đoàn Thị Duyệt                          18- Nguyễn Thị Minh Nhã.
6- Đỗ Đình Đậu.                             19- Ngô Văn Phẩm.
7- Nguyễn Văn Định (Minh Đạt).    20- Đỗ Kim Thịnh.
8- Hoàng Minh Giám.                     21- Nguyễn Hữu Thụ.
9- Hồ Giáo.                                   22- Xuân Thuỷ.
10- Phí Văn Hà.                             23- Nguyễn Quý Thưởng.
11- Nguyễn Văn Hiệu.                   24. Nguyễn Thị Tình.
12- Lê Thị Thuý Hồng.                   25- Phan Trọng Tuệ.
13- Nguyễn Văn Huyên.                 26- Bùi Thị Tý.
- KHOÁ V, Tháng 4/1975 có 26 đại biểu:
1- Nghiêm Chưởng Châu.    8- Hoàng Minh Giám.
2- Nguyễn Thị Chén.           9- Hồ Giáo.
3- Dương Quốc Chính.       10- Nguyễn Thị Hiếu.
4- Nguyễn Thị Chung.        11- Nguyễn Văn Hiệu.
5- Phạm Thị Mỹ Dung.      12- Nguyễn Văn Huyên.
6- Trần Quảng Dung.         13- Lưu Văn Khôi.
7- Đào Viết Đĩnh.              14- Nguyễn Văn Luông.
15- Đỗ Thị Lý.                   21- Xuân Thuỷ.
16- Nguyễn Thị Năm.        22- Nguyễn Quý Thưởng.
17- Ngô Văn Phẩm.          23- Nguyễn Thị Tình.
18- Lương Thị Sinh.          24- Phan Trọng Tuệ.
19- Nguyễn Hữu Thụ.        25- Bùi Thị Tý.
20- Nguyễn Khắc Thuật.    26- Nguyễn Thị Xuân.
 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t