Giai đoạn tái lập tỉnh Hà Tây (11:02 13/01/2011)- KHOÁ XI (Tháng 3/1992)
Ban chấp hành Đảng bộ gồm 47 uỷ viên; không có uỷ viên dự khuyết.
47 uỷ viên chính thức là:
1- Vương Văn Biện                5- Trần Minh Châu
2- Nguyễn Xuân Ba                6- Phan Minh Chung
3- Trần Văn Cẩn                     7- Nguyễn Thị Chắt
4- Hoàng Thanh Cận                8- Nguyễn Văn Chè
9- Tưởng Phi Chiến                  29- Bùi Hữu Nghê
10- Trịnh Xuân Chiểu               30- Nguyễn Xuân Nghiêm
11- Nguyễn Văn Cử                31- Cấn Văn Phòng
12- Bùi Trần Dự                      32- Đỗ Thanh Quang
13- Trần Trọng Đông              33- Lê Hưng Quốc
14- Phạm Đình Hoan               34- Dương Văn Rãng
15- Lý Quốc Hào                   35- Nguyễn Đình Sở
16- Nguyễn Duy Huấn            36- Lê Thị Kim Sơn
17- Đỗ Hùng Khanh               37- Nguyễn Văn Sử
18- Tạ Văn Khai                     38- Khuất Hữu Sơn
19- Tạ Đình Khang                39- Nguyễn Ngọc Sơn
20- Xuân Thị Lan                   40- Hoàng Minh Tiến
21- Trần Đức Long                41- Kiều Văn Thược
22- Tạ Thị Ái Liên                 42- Phùng Văn Thư
23- Lã Văn Lục                     43- Nguyễn Thị Tuyết
24- Nguyễn Thị Mùi               44- Nguyễn Văn Tâm
25- Nguyễn Hữu Nghĩa          45- Nguyễn Hữu Thành
26- Phan Thị Nhâm                46- Phượng Vũ
27- Nguyễn Đức Nhiễu          47- Bùi Thành Viên
28- Nguyễn Trung Nguyên
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tây khoá XI gồm 12 đồng chí:
1- Nguyễn Đình Sở, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Nguyễn Văn Tâm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Vương Văn Biện, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh.
4- Hoàng Thanh Cận, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
5- Phạm Đình Hoan, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
6- Tạ Văn Khai, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
7- Phan Thị Nhâm, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.
8- Nguyễn Đức Nhiễu, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
9- Đỗ Thanh Quang, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
10- Khuất Hữu Sơn, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
11- Kiều Văn Thược, UVTV - Giám đốc Sở Công an.
12- Hoàng Minh Tiến, UVTV - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh.
- KHOÁ XII (Tháng 4-1996)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 uỷ viên.
47 uỷ viên là:
1- Vương Văn Biện                20- Nguyễn Ngọc Khoa
2- Lê Ngọc Bỉnh                    21- Trần Đức Long
3- Nguyễn Xuân Ba                22- Đỗ Thị Lan
4- Nguyễn Danh Chử             23- Vũ Ngọc Lan
5- Trần Văn Cẩn                    24- Lã Văn Lục
6- Nguyễn Quang Chiến        25- Xuân Thị Lan
7- Trần Minh Châu                26- Nguyễn Thị Mùi
8- Tưởng Phi Chiến               27- Nguyễn Hùng Mưu
9- Nguyễn Thị Chắt               28- Nguyễn Đỗ Nghiêm
10- Trịnh Xuân Chiểu            29- Nguyễn Xuân Nghiêm
11- Phan Minh Chung            30- Bùi Duy Nhâm
12- Trần Trọng Đông             31- Cấn Văn Phòng
13- Hoàng Tiến Đỉnh             32- Lê Hưng Quốc
14- Lý Quốc Hào                 33- Khuất Hữu Sơn
15- Uông Đình Hồng            34- Nguyễn Văn Sử
16- Nguyễn Trung Kiên        35- Lê Thị Kim Sơn
17- Đỗ Hùng Khanh             36- Nguyễn Ngọc Sơn
18- Đặng Hữu Khiếu            37- Nguyễn Trường Tiền
19- Tạ Đình Khang               38- Nguyễn Văn Tâm
39- Nguyễn Doãn Thuận      44- Nguyễn Văn Thành
40- Đỗ Văn Toan                45- Phạm Thị Thành
41- Bùi Minh Thứ                46- Đặng Văn Tu
42- Nguyễn Ngọc Thạch     47- Doãn Văn Thái
43- Phùng Văn Thư
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tây, khoá XII gồm 12 đồng chí:
1- Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Vương Văn Biện, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Khuất Hữu Sơn, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh.
4- Nguyễn Danh Chử, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
5- Trần Văn Cẩn, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
6- Nguyễn Quang Chiến, UVTV - Giám đốc Công an tỉnh.
7- Trần Đức Long, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.
8- Nguyễn Thị Mùi, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
9- Cấn Văn Phòng, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ
10- Nguyễn Doãn Thuận, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
11- Bùi Minh Thứ, UVTV - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh.
12- Đỗ Văn Toan, UVTV - Bí thư Thị uỷ Hà Đông.
- KHOÁ XIII (Tháng 12/2000)
Ban chấp hành Đảng bộ Hà Tây khoá XII gồm 47 uỷ viên.
47 uỷ viên là:
1- Đào Văn Bình                        7- Trần Trọng Đông
2- Lê Ngọc Bỉnh                        8- Vũ Đại Đồn
3- Lê Văn Cánh                         9- Hoàng Tiến Đỉnh
4- Tưởng Phi Chiến                   10- Trần Phú Hà
5- Nguyễn Xuân Cường            11- Nguyễn Văn Học
6- Đặng Hữu Đại                      12- Uông Đình Hồng
13- Phạm Đức Hồng                31- Cấn Văn Phòng
14- Bùi Xuân Hộ                      32- Nguyễn Duy Phúc
15- Nguyễn Quang Huấn          33- Khuất Hữu Sơn
16- Phan Tiến Hùng                 34- Nguyễn Ngọc Sơn
17- Phùng Văn Hỹ                   35- Đỗ Văn Thân
18- Lại Hồng Khánh                36- Phạm Thị Thành
19- Đặng Hữu Khiếu               37- Nguyễn Văn Thành    
20- Nguyễn Đức Kiên             38- Ngô Văn Thảng    
21- Nguyễn Trung Kiên           39- Nguyễn Ngọc Thạch    
22- Trần Đức Long                 40- Nguyễn Doãn Thuận
23- Nguyễn Văn Luân             41- Trần Văn Thực
24- Nguyễn Hùng Mưu           42- Chu Văn Thưởng
25- Nguyễn Thị Bích Ngọc      43- Nguyễn Trường Tiền    
26- Đỗ Thị Minh Ngọc            44- Đỗ Văn Toan    
27- Cấn Văn Nghĩa                 45- Đặng Văn Tu
28- Nguyễn Đỗ Nghiêm          46- Lê Đình Vận    
29- Bùi Duy Nhâm                  47- Nguyễn Viết Vượng
30- Nguyễn Hải Phong    
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 13 đồng chí:
1- Khuất Hữu Sơn, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Trần Đức Long, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Đỗ Văn Toan, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh.
4- Lê Ngọc Bỉnh, UVTV - Phó chủ tịch HĐND tỉnh.
5- Tưởng Phi Chiến, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.
6- Hoàng Tiến Đỉnh, UVTV - Giám đốc Công an tỉnh.
7- Trần Phú Hà, UVTV - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh.
8- Nguyễn Trung Kiên, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
9- Nguyễn Đỗ Nghiêm, UVTV - Giám đốc Sở Giao thông.
10- Cấn Văn Phòng, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
11- Nguyễn Ngọc Sơn, UVTV - Chánh Thanh tra tỉnh
12- Nguyễn Trường Tiền, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
13- Nguyễn Doãn Thuận, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
- KHOÁ XIV (Tháng 12/2005)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV gồm 49 đồng chí:
1- Đỗ Ngọc An                       20- Phùng Văn Hỹ
2- Nguyễn Thị Ánh                 21- Lại Hồng Khánh
3- Đào Văn Bình                     22- Trịnh Thế Khiết
4- Nguyễn Đức Bật                 23- Nguyễn Đăng Lãm
5- Nguyễn Xuân Cường           24- Nguyễn Tường Lân    
6- Nguyễn Văn Chiến               25- Nguyễn Hữu Lập
7- Tưởng Phi Chiến                  26- Trần Văn Lợi
8- Nguyễn Xuân Chính            27- Phạm Thị Hồng Nga
9- Nguyễn Xuân Cửu              28- Cấn Văn Nghĩa
10- Đặng Hữu Đại                   29- Nguyễn Thị Bích Ngọc
11- Nguyễn Văn Đạt               30- Đỗ Thị Minh Ngọc
12- Vũ Đại Đồn                       31- Bùi Duy Nhâm
13- Hà Văn Hiền                      32- Nguyễn Văn Phúc
14- Nguyễn Mạnh Hiền            33- Đỗ Văn Quang
15- Nguyễn Khắc Hiền            34- Phạm Tuấn Sơn
16- Trần Trọng Hiếu                35- Nguyễn Ngọc Thạch
17- Vũ Huy Hoàng                  36- Khuất Văn Thành
18- Bùi Xuân Hộ                      37- Đỗ Văn Thắng
19- Phan Tiến Hùng                 38- Trần Văn Thực
39- Tô Văn Thường                 45- Phí Quốc Tuấn
40- Chu Văn Thưởng               46- Nguyễn Thị Tuyến
41- Hoàng Tiến Toàn                47- Nguyễn Huy Tưởng
42- Nguyễn Trọng Phúc            48- Hoàng Thanh Vân
43- Đặng Văn Tu                      49- Đặng Đình Vinh
44- Đinh Mạnh Tuân
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIV gồm 13 uỷ viên:
1- Hà Văn Hiền, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Bùi Duy Nhâm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh.
3- Vũ Huy Hoàng, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh.
4- Tưởng Phi Chiến, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
5- Lại Hồng Khánh, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
6- Đặng Hữu Đại, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
7- Trần Văn Thực, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.
8- Tô Văn Thường, UVTV - Giám đốc Công an tỉnh.
9- Phí Quốc Tuấn, UVTV - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh.
10- Nguyễn Xuân Cường, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
11- Nguyễn Huy Tưởng, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
12- Nguyễn Thị Bích Ngọc, UVTV - Bí thư Thị uỷ Hà Đông.
13- Đào Văn Bình, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
* Năm 2007, đồng chí Hà Văn Hiền là đại biểu Quốc hội khoá XII, được bầu vào UBTV là Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội. Đồng chí Vũ Huy Hoàng chuyển công tác. Tỉnh uỷ kiện toàn các chức danh Bí thư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và bầu bổ sung UVTV Tỉnh uỷ.
1- Bùi Duy Nhâm, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh.
2- Tưởng Phi Chiến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
3- Nguyễn Xuân Cường, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh
4- Nguyễn Thị Bích Ngọc, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
5- Nguyễn Văn Phúc, UVTV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.
 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t