Giai đoạn là Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình (1976 - 1991) (11:03 13/01/2011)- Ban chấp hành lâm thời khi hợp nhất:
- KHOÁ VII (Tháng 4/1977)
Ban chấp hành Đảng bộ gồm 36 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết.
36 uỷ viên chính thức là:
1- Đỗ Văn Ân                13- Phí Văn Hà
2- Phạm Hoà Bân                14- Phạm Đình Hoan
3- Bùi Trần Chuyên                15- Trần Thị Hiền
4- Nguyễn Nhiêu Cốc            16- Phạm Khắc Hiền
5- Bùi Tiến Dũng                17- Lê Văn Hợp
6- Triệu Tiến Dũng                18- Nguyễn Đình Khôi
7- Minh Đức                    19- Lý Bá Lung
8- Minh Đạt                    20- Hồng Lâm
9- Nguyễn Văn Hậu                21- Nguyễn Đức Nhiễu
10- Trịnh Tiến Hoà                22- Vũ Thị Phê
11- Lê Thị Thu Hà                23- Bùi Văn Phiệt
12- Lê Hiền Hữu                24- Đỗ Thanh Quang
25- Nguyễn Đình Sở            31- Nguyễn Xuân Tính
26- Phạm Văn Sửu                32- Nguyễn Thị Thanh
27- Nguyễn Hữu Thụ            33- Ngô Tư
28- Nguyễn Trọng Thơ            34- Hồ Thành
29- Trần Hữu Trọng                35- Phạm Văn Tá
30- Hoàng Thạch                36- Lê Thị Kim Thư
2 uỷ viên dự khuyết là:
1- Bạch Ngọc Sơn
2- Hà Trọng Sinh
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí:
1- Nguyễn Hữu Thụ, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Minh Đức, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Nguyễn Văn Hậu, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh.
4- Minh Đạt, UVTV - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
5- Trịnh Tiến Hoà, UVTV - Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ.
6- Lý Bá Lung, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
7- Nguyễn Đình Sở, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
8- Ngô Tư, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
9- Nguyễn Thị Thanh, UVTV - Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
10- Nguyễn Trọng Thơ, UVTV - Trưởng ty Công an.
11- Phạm Văn Tá, UVTV - Bí thư Huyện uỷ Thanh Oai.
- KHÓA VIII (Tháng 10/1979)
Ban chấp hành Đảng bộ gồm 40 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết.
40 uỷ viên chính thức là:
1- Đỗ Văn Ân                          3- Nguyễn Văn Chí        
2- Phạm Hoà Bân                    4- Nguyễn Nhiêu Cốc
5- Nguyễn Văn Cửu                 23- Nguyễn Đức Nhiễu
6- Bùi Tiến Dũng                      24- Bùi Văn Nởm
7- Nguyễn Ngọc Diệp              25- Vũ Thị Phê
8- Triệu Tiến Dũng                   26- Bùi Văn Phiệt
9- Minh Đức                            27- Hà Trọng Sinh
10- Phan Văn Đà                     28- Bạch Ngọc Sơn
11- Hoàng Đô                          29- Phạm Văn Sửu
12- Trịnh Tiến Hoà                   30- Nguyễn Đình Sở
13- Lê Thị Thu Hà                    31- Nguyễn Hữu Thụ
14- Phí Văn Hà                        32- Nguyễn Trọng Thơ
15- Phạm Đình Hoan                33- Nguyễn Thị Thanh
16- Phạm Khắc Hiền               34- Ngô Tư
17- Trần Thị Hiền                    35- Nguyễn Xuân Tính
18- Nguyễn Văn Hưởng          36- Phạm Hùng Tiến
19- Bùi Hồng Lâm                   37- Hoàng Thạch
20- Lý Bá Lung                       38- Lê Thị Kim Thư
21- Bùi Văn Nện                     39- Nguyễn Phúc Trạch
22- Nguyễn Văn Ninh            40- Trần Hữu Trọng
4 uỷ viên dự khuyết là:
1- Bùi Văn Dền
2- Bạch Công Điệu
3- Nguyễn Văn Nhân
4- Đinh Thái Thẩm
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 13 đồng chí:
1- Nguyễn Hữu Thụ, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Minh Đức, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Nguyễn Trọng Thơ, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh.
4- Đỗ Văn Ân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
5- Nguyễn Nhiêu Cốc, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
6- Bùi Tiến Dũng, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
7- Nguyễn Ngọc Diệp, UVTV - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh.
8- Trịnh Tiến Hoà, UVTV - Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ.
9- Lý Bá Lung, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
10- Nguyễn Đình Sở, UVTV - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
11- Ngô Tư, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
12- Nguyễn Thị Thanh, UVTV - Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
13- Nguyễn Xuân Tính, UVTV - Bí thư Huyện uỷ Thanh Oai.
- KHOÁ IX (Tháng 1/1983)
Ban chấp hành Đảng bộ gồm 41 uỷ viên chính thức và 3 uỷ viên dự khuyết.
41 uỷ viên chính thức là:
1- Nguyễn Văn Ái                 15- Phạm Đình Hoan
2- Đỗ Văn Ân                        16- Nguyễn Văn Hưởng
3- Vương Văn Biện                17- Lương Tuấn Khanh
4- Phạm Hoà Bân                  18- Trần Văn Khuyên
5- Nguyễn Văn Chí                19- Lý Bá Lung
6- Nguyễn Văn Cửu               20- Trần Mạnh
7- Nguyễn Nhiêu Cốc            21- Nguyễn Đức Nhiễu
8- Bùi Tiến Dũng                    22- Bùi Văn Nởm
9- Nguyễn Ngọc Diệp            23- Nguyễn Văn Ninh
10- Bùi Văn Dền                    24- Phan Thị Nhâm
11- Bạch Công Điệu              25- Nguyễn Văn Nhân
12- Phan Văn Đà                    26- Bùi Văn Phiệt
13- Hoàng Đô                       27- Vũ Thị Phê
14- Trần Thị Hiền                  28- Đỗ Thanh Quang
29- Dương Văn Rãng            36- Phạm Hùng Tiến
30- Nguyễn Đình Sở              37- Nguyễn Phúc Trạch
31- Bạch Ngọc Sơn               38- Bùi Văn Tý
32- Khuất Hữu Sơn               39- Nguyễn Thị Tuyết
33- Hà Trọng Sinh                 40- Đặng Quốc Tuấn
34- Nguyễn Trọng Thơ            41- Nguyễn Văn Tâm
35- Đinh Thái Thẩm
3 uỷ viên dự khuyết là:
1- Nguyễn Quang La
2- Xuân Thị Lan
3- Nguyễn Trần Thiều
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 13 đồng chí:
1- Nguyễn Đình Sở, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Lý Bá Lung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Nguyễn Trọng Thơ, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh.
4- Đỗ Văn Ân, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
5- Vương Văn Biện, UVTV - Giám đốc Sở Thương nghiệp.
6- Nguyễn Nhiêu Cốc, UVTV - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
7- Bùi Tiến Dũng, UVTV - Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ.
8- Nguyễn Ngọc Diệp, UVTV - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh.
9- Nguyễn Đức Nhiễu, UVTV - Giám đốc Sở Giao thông.
10- Bùi Văn Nởm, UVTV - Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
11- Nguyễn Văn Ninh, UVTV - Giám đốc Sở Công an.
12- Bùi Văn Phiệt, UVTV - Phụ trách Nông Lâm.
13- Vũ Thị Phê, UVTV - Trưởng Ban Nông nghiệp tỉnh.
- KHOÁ X (Tháng 10/1986)
Ban chấp hành Đảng bộ gồm 45 uỷ viên chính thức và 13 uỷ viên dự khuyết.
45 uỷ viên chính thức là:
1- Nguyễn Văn Ái                  24- Bùi Văn Nởm
2- Vương Văn Biện                25- Nguyễn Đức Nhiễu
3- Nguyễn Nhiêu Cốc            26- Nguyễn Văn Ninh
4- Nguyễn Văn Chí                27- Phan Thị Nhâm
5- Nguyễn Văn Chè                28- Nguyễn Văn Nhân
6- Trần Văn Cẩn                    29- Bùi Hữu Nghê
7- Nguyễn Văn Cử                30- Cấn Văn Phòng
8- Trần Minh Châu                31- Đỗ Thanh Quang
9- Nguyễn Văn Cửu              32- Dương Văn Rãng
10- Bùi Thiện Chí                   33- Nguyễn Đình Sở
11- Bùi Văn Dền                    34- Bùi Văn Sọn
12- Bùi Trần Dự                    35- Phạm Văn Sửu
13- Nguyễn Đình Đậu            36- Vương Xuân Sơn
14- Bạch Công Điệu              37- Khuất Hữu Sơn
15- Trịnh Tiến Hoà                38- Nguyễn Văn Tâm
16- Nguyễn Văn Hưởng        39- Nguyễn Trần Thiều
17- Phạm Đình Hoan            40- Đặng Quốc Tuấn
18- Trần Văn Khuyên           41- Bùi Văn Tý
19- Lương Tuấn Khanh        42- Nguyễn Thị Tuyết
20- Đinh Duy Lập                43- Nguyễn Hữu Thành
21- Xuân Thị Lan                44- Đinh Thái Thẩm
22- Nguyễn Văn Linh          45- Nguyễn Thành Xuyên
23- Trần Mạnh
13 uỷ viên dự khuyết là:
1- Bùi Văn Chiểu                4- Tạ Đình Khang
2- Lê Trần Dũng                5- Nguyễn Quang La
3- Đinh Đức Hùng             6- Tạ Thị Ái Liên
7- Nguyễn Hữu Nghĩa       11- Phùng Văn Thư
8- Bùi Thị Ngừi                12- Phượng Vũ
9- Lê Thị Kim Sơn            13- Hà Thanh Xuyên
10- Nguyễn Văn Thanh
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 15 đồng chí:
1- Nguyễn Đình Sở, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Trịnh Tiến Hoà, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Nguyễn Nhiêu Cốc, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh.
4- Vương Văn Biện, UVTV - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
5- Nguyễn Văn Chí, UVTV - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh.
6- Bùi Văn Dền, UVTV - Trưởng Ban Nông nghiệp Tỉnh uỷ.
7- Bạch Công Điệu, UVTV - Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn.
8- Nguyễn Văn Hưởng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
9- Bùi Văn Nởm, UVTV - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
10- Nguyễn Đức Nhiễu, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
11- Nguyễn Văn Ninh, UVTV - Giám đốc Sở Công an.
12- Phan Thị Nhâm, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
13- Đỗ Thanh Quang, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
14- Bùi Văn Sọn, UVTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
15- Nguyễn Văn Tâm, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t