Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Đông và tỉnh Sơn Tây: Từ Đại hội I (1947) đến Đại hội IV (1963) (11:04 13/01/2011)A- Đảng bộ Tỉnh Hà Đông (1947 - 1965)
- KHÓA I (Tháng 7-1947)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 7 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết.
7 uỷ viên chính thức gồm các đồng chí:
1- Võ Hồng Cương
2- Phí Tất Đại
3- Minh Đăng
4- Đ/c Đông
5- Lê Trung Hà
6- Nguyễn Văn Khoan
7- Nguyễn Xuân Trường
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
1- Võ Hồng Cương, Bí thư Tỉnh uỷ
2- Lê Trung Hà, Phó bí thư Tỉnh uỷ
3- Phí Tất Đại, UVTV - Chính trị viên Tỉnh đội.
* Từ tháng 5 đến tháng 10/1948 Hà Đông và Hà Nội hợp nhất thành tỉnh Lưỡng Hà. Bí thư Tỉnh uỷ là đồng chí Lê Quang Đạo. Đồng chí Võ Hồng Cương, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Đông là Phó bí thư.
+ Tháng 10/1948, tách tỉnh Lưỡng Hà, đồng chí Lê Tự làm Bí thư Tỉnh uỷ Hà Đông. Từ tháng 3/1949, Bí thư Tỉnh uỷ là đồng chí Vũ Song.
- KHOÁ II (Tháng 7-1949)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 11 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết.
11 uỷ viên chính thức là các đồng chí:
1- Vi Dân                7- Vũ Sơn
2- Chu Đỗ               8- Nguyễn Cơ Thạch
3- Trịnh Huy Đoan   9- Vũ Tiến Thắng
4- Lê Trung Hà       10- Nguyễn Xuân Trường
5- Lê Văn Kỳ          11- Ngô Tiến Thức
6- Vũ Song
2 uỷ viên dự khuyết là:
1- Nguyễn Văn Ca
2- Lại Văn Tuệ
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá II gồm 5 uỷ viên:
1- Vũ Song, Bí thư Tỉnh uỷ
2- Lê Trung Hà, Phó bí thư Tỉnh uỷ
3- Nguyễn Cơ Thạch, UVTV - Chủ tịch UBKCHC tỉnh.
4- Minh Đăng, UVTV - Chính trị viên Tỉnh đội.
5- Vũ Sơn, UVTV - Trưởng Ban Thông tin Tuyên truyền tỉnh.
- HỘI NGHỊ CÁN BỘ TỈNH HÀ ĐÔNG (Tháng 5-1951)
Hội nghị cán bộ toàn tỉnh đã kiện toàn Ban Tỉnh uỷ gồm 13 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết.
13 uỷ viên chính thức là các đồng chí:
1- Nguyễn Văn Ca                8- Nguyễn Kỳ Nam
2- Nguyễn Thị Tâm Dung            9- Vũ song
3- Chu Đỗ                    10- Tô Thiện
4- Trịnh Huy Đoan                11- Nguyễn Chí Trực
5- Nguyễn Tiến Đạt                12- Nguyễn Tất Tố
6- Nguyễn Sỹ Hoạt                13- Bình Tâm
7- Lê Văn Kỳ    
4 uỷ viên dự khuyết là các đồng chí:
1- Đinh Trọng Cung
2- Nguyễn Hà
3- Nguyễn Huy
4- Tô Xuân Kha
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có 5 đồng chí:
1- Vũ Song, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBKCHC tỉnh.
2- Tô Thiện, Phó bí thư Tỉnh uỷ
3- Trịnh Huy Đoan, UVTV - phụ trách công tác Mặt trận.
4- Chu Đỗ, UVTV - Chính trị viên Tỉnh đội.
5- Nguyễn Sỹ Hoạt, UVTV - Tỉnh đội trưởng.
- HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ ĐÔNG (Tháng 1-1959)
Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ tỉnh Hà Đông đã tiến hành bầu bổ sung kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 25 uỷ viên chính thức và 8 uỷ viên dự khuyết.
25 uỷ viên chính thức là các đồng chí:
1- Vương Đăng Bôi                14- Đoàn Lễ
2- Đinh Trọng Cung                15- Nguyễn Kỳ Nam
3- Nguyễn Hùng Ca                16- Trần Phiến
4- Nguyễn Công                     17- Vũ Quý
5- Trần Dũng                          18- Nguyễn Văn Siêu
6- Bùi Văn Diệp                     19- Đặng Đình Thành
7- Vũ Đường                          20- Phạm Chí Thành
8- Trịnh Huy Đoan                  21- Nguyễn Hữu Thụ
9- Trần Văn Giám                   22- Nguyễn Phạm Thích
10- Việt Hùng                         23- Trần Hữu Trọng
11- Bùi Xuân Hoạt                  24- Phạm Văn Tá
12- Đỗ Khắc Khoan                25- Nguyễn Chí Trực
13- Tô Xuân Kha
8 uỷ viên dự khuyết là các đồng chí:
1- Vũ Đức Biểu                        5- Dư Văn Trại
2- Nguyễn Thị Thanh Bình        6- Ngô Huy Tự
3- Nguyễn Tường Lâm            7- Trần Thế Uông
4- Phạm Tuấn Phách                8- Bùi Huy Vượng
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm có 7 đồng chí(1):
1- Vũ Quý, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Trịnh Huy Đoan, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
3- Đinh Trọng Cung, Phó bí thư - Chủ tịch UBHC tỉnh.
4- Tô Xuân Kha, UVTV - Bí thư Đảng đoàn Công an tỉnh.
5- Nguyễn Kỳ Nam, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
6- Nguyễn Văn Siêu, UVTV - Trưởng Ban công tác Nông thôn.
7- Nguyễn Hữu Thụ, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
- KHOÁ III (Tháng 2-1961)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Đông gồm 27 uỷ viên chính thức và 6 uỷ viên dự khuyết.
27 uỷ viên chính thức là các đồng chí:
1- Vương Đăng Bôi                15- Phạm Tuấn Phách
2- Lê Thị Bình                16- Nguyễn Văn Siêu
3- Đinh Trọng Cung                17- Nguyễn Xuân Trường
4- Nguyễn Công                18- Trần Hữu Trọng
5- Bùi Văn Diệp                19- Nguyễn Phạm Thích
6- Trịnh Huy Đoan                20- Nguyễn Hữu Thụ
7- Trần Văn Giám                21- Phạm Chí Thành
8- Lê Hiền Hữu                22- Phạm Văn Tá
9- Bùi Xuân Hoạt                23- Nguyễn Chí Trực
10- Tô Xuân Kha                24- Đặng Đình Thành
11- Đỗ Khắc Khoan                25- Ngô Huy Tự
12- Nguyễn Kỳ Nam            26- Dư Văn Trại
13- Nguyễn Tấn Nghiệp            27- Bùi Huy Vượng
14- Trần Phiến
6 uỷ viên dự khuyết là các đồng chí:
1- Nguyễn Thị Thanh Bình
2- Nguyễn Văn Kích
3- Lý Bá Lung
4- Nguyễn Văn Phùng
5- Nguyễn Văn Quyền
6- Nguyễn Quang Thặng
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá III gồm 9 uỷ viên là các đồng chí:
1- Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ
2- Trịnh Huy Đoan, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
3- Đinh Trọng Cung, Phó bí thư - Chủ tịch UBHC tỉnh.
4- Vương Đăng Bôi, UVTV - Bí thư Huyện uỷ Ứng Hoà.
5- Tô Xuân Kha, UVTV - Trưởng ty Công an.
6- Nguyễn Kỳ Nam, UVTV - Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ.
7- Nguyễn Văn Siêu, UVTV - Trưởng Ban công tác Nông thôn.
8- Nguyễn Hữu Thụ, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
9- Đặng Đình Thành, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
- KHOÁ IV (Tháng 6-1963)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IV gồm 25 uỷ viên chính thức và 3 uỷ viên dự khuyết.
25 uỷ viên chính thức là các đồng chí:
1- Vương Đăng Bôi                 8- Nguyễn Đức Liễu
2- Lê Thị Bình                         9- Nguyễn Kỳ Nam
3- Nguyễn Công                     10- Nguyễn Thị Ngọ
4- Bùi Văn Diệp                      11- Phạm Tuấn Phách
5- Trịnh Huy Đoan                   12- Nguyễn Văn Phùng
6- Trần Văn Giám                   13- Nguyễn Chí Trực
7- Trần Hải                              14- Nguyễn Xuân Trường
15- Nguyễn Hữu Thụ               21- Ngô Huy Tự
16- Đặng Đình Thành                22- Phạm Văn Tá
17- Trần Hữu Trọng                  23- Lê Thị Kim Thư
18- Nguyễn Phạm Thích            24- Ngô Văn Thìn
19- Nguyễn Văn Thông             25- Nguyễn Quang Thặng
20- Ngô Tư    
3 uỷ viên dự khuyết là:
1- Trịnh Tiến Hoà
2- Đỗ Văn Hạnh
3- Vũ Văn Tước
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Hà Đông khoá IV gồm 9 uỷ viên:
1- Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ
2- Trịnh Huy Đoan, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
3- Nguyễn Hữu Thụ, Phó bí thư - Chủ tịch UBHC tỉnh.
4- Vương Đăng Bôi, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
5- Trần Hải, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
6- Nguyễn Kỳ Nam, UVTV - Trưởng Ban Tyên giáo Tỉnh uỷ.
7- Trần Hữu Trọng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
8- Đặng Đình Thành, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
9- Nguyễn Phạm Thích, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
B- Đảng bộ Tỉnh Sơn Tây (1948 - 1965)
- KHOÁ I (Tháng 7-1948)

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 9 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết.
7 uỷ viên chính thức gồm các đồng chí(1):
1- Ngô Duy Cảo
2- Trần Kinh Chi
3- Chu Mạnh Đức
4- Vũ Sơn
5- Nguyễn Thế Tùng
6- Nguyễn Văn Thái
7- Vũ Trọng Xương
2 uỷ viên dự khuyết là:
1- Nguyễn Thị Tâm Dung
2- Nguyễn Văn Quốc
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có 3 đồng chí:
1- Nguyễn Thế Tùng, Bí thư Tỉnh uỷ
2- Ngô Duy Cảo, Phó bí thư - Chủ tịch UBKCHC tỉnh
3- Trần Kinh Chi, UVTV - phụ trách công tác Mặt trận - Dân vận.
* Từ cuối 1948 đến 8-1949, Bí thư Tỉnh uỷ là đồng chí Phan Điền. Từ tháng 8-1949 đến 8-1950, đồng chí Nguyễn Văn Kim làm Bí thư. Từ tháng 8-1950, Bí thư Tỉnh uỷ là đồng chí Võ Thanh Hoà.
- KHOÁ II (Tháng 4-1951)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 10 uỷ viên chính thức và 5 uỷ viên dự khuyết.
10 uỷ viên chính thức là các đồng chí:
1- Chu Mạnh Đức                    6- Hoàng Trung
2- Đặng Đình Long                    7- Nguyễn Khắc Tương
3- Nguyễn Văn Kim                    8- Từ Mạnh Trí
4- Nguyễn Văn Quốc                9- Nguyễn Duy Yển
5- Nguyễn Thượng Trung                10- Đ/c Vinh
5 uỷ viên dự khuyết gồm các đồng chí:
1- Phan Văn Khảo
2- Nguyễn Mạnh Luyện
3- Nguyễn Văn Phương
4- Phúc Quyền
5- Thạch Tâm
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn Tây khoá II có 5 uỷ viên:
1- Võ Thanh Hoà, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Nguyễn Văn Kim, Phó bí thư Tỉnh uỷ.
3- Đặng Đình Long, UVTV - Chủ tịch UBKCHC tỉnh.
4- Nguyễn Văn Quốc, UVTV - phụ trách Dân vận.
5- Nguyễn Thượng Trung, UVTV - Tỉnh đội trưởng.
* Từ tháng 3/1952 đến 8/1953, Bí thư Tỉnh uỷ là đồng chí Phan Điền. Từ tháng 8/1953 đến tháng 9/1954 là đồng chí Trần Xuân Bách.
- HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN TÂY (Tháng 2/1959)
Hội nghị bầu bổ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 21 uỷ viên chính thức và 6 uỷ viên dự khuyết.
21 uỷ viên chính thức là các đồng chí:
1- Cao Văn Bắc                12- Nguyễn Minh Ngọc
2- Đỗ Hữu Chất                13- Lê Đình Nghĩa
3- Minh Đạt                    14- Đặng Huy Phúc
4- Nguyễn Văn Đính            15- Mạnh Phú    
5- Lê Thị Huyền                16- Nguyễn Văn Phương
6- Phan Văn Khảo                17- Nguyễn Xuân Trường
7- Nguyễn Duy Khoát            18- Từ Mạnh Trí
8- Bùi Văn Khuynh                19- Nguyễn Thượng Trung
9- Đặng Văn Lân                20- Vũ Trọng Xương
10- Nguyễn Lễ                21- Nguyễn Duy Yển
11- Trần Văn Lai
6 uỷ viên dự khuyết là các đồng chí:
1- Đ/c Hoài
2- Tống Quân Lành
3- Nguyễn Hữu Trác
4- Đ/c Tâm
5- Kính Thiêm
6- Nguyễn Văn Tiêu
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 7 uỷ viên:
1- Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ - phụ trách Chính quyền.
2- Đặng Văn Lân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Phan Văn Khảo, UVTV - phụ trách khối Nông nghiệp.
4- Nguyễn Lễ, UVTV - phụ trách khối Thương nghiệp.
5- Nguyễn Văn Phương, UVTV - phụ trách khối Kinh tế.
6- Thượng Trung, UVTV - phụ trách Quân sự.
7- Vũ Trọng Xương, UVTV Tỉnh uỷ.
- KHOÁ III (Tháng 2-1961)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 23 uỷ viên chính thức và 5 uỷ viên dự khuyết.
23 uỷ viên chính thức là các đồng chí:
1- Cao Văn Bắc                           9- Nguyễn Lễ
2- Đỗ Hữu Chất                           10- Trần Văn Lai
3- Nguyễn Văn Đính                    11- Đặng Văn Lân
4- Minh Đạt                                 12- Tống Quân Lành
5- Lê Thị Huyền                           13- Nguyễn Minh Ngọc
6- Phan Văn Khảo                       14- Lê Đình Nghĩa
7- Nguyễn Duy Khoát                  15- Bạch Thành Phong
8- Bùi Văn Khuynh                       16- Nguyễn Văn Phương
17- Đặng Huy Phúc (Phác)            21- Nguyễn Hữu Trác
18- Mạnh Phú                               22- Vũ Trọng Xương
19- Nguyễn Văn Tiêu                    23- Nguyễn Duy Yển
20- Khuất Văn Thiêm
5 uỷ viên dự khuyết là các đồng chí:
1- Mạnh Đệ
2- Nguyễn Hoàng Khải
3- Hoàng Phong
4- Mai Thao
5- Khuất Văn Thử
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn Tây khoá III gồm 7 đồng chí:
1- Bạch Thành Phong, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Vũ Trọng Xương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Đặng Văn Lân, Phó bí thư - Chủ tịch UBHC tỉnh.
4- Phan Văn Khảo, UVTV - Trưởng Ban công tác Nông thôn.
5- Nguyễn Lễ, UVTV - Trưởng ty Thương nghiệp.
6- Trần Văn Lai, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
7- Nguyễn Văn Phương, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
- KHOÁ IV (Tháng 7-1963)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IV gồm 21 uỷ viên, trong đó có 2 uỷ viên dự khuyết.
19 uỷ viên chính thức là các đồng chí:
1- Cao Văn Bắc                         6- Phan Văn Khảo
2- Mạnh Đệ                               7- Nguyễn Duy Khoát
3- Nguyễn Văn Đính                  8- Bùi Văn Khuynh
4- Minh Đạt                              9- Đặng Văn Lân
5- Trần Thị Hồng Hà                 10- Nguyễn Lễ
11- Trần Văn Lai                      16- Mai Thao
12- Nguyễn Minh Ngọc            17- Khuất Văn Thử    
13- Bạch Thành Phong              18- Kính Thiêm    
14- Nguyễn Văn Sơn (Tiêu)        19- Vũ Trọng Xương        
15- Nguyễn Thanh Sơn                
2 uỷ viên dự khuyết là:
1- Lê Thị Thu Hà
2- Nguyễn Văn Lung
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá IV có 7 đồng chí:
1- Bạch Thành Phong, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Vũ Trọng Xương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Đặng Văn Lân, Phó bí thư - Chủ tịch UBHC tỉnh.
4- Minh Đạt, UVTV - Trưởng Ban công tác Nông thôn.
5- Trần Văn Lai, UVTV - Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất.
6- Nguyễn Lễ, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
7- Nguyễn Minh Ngọc, UVTV - Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ.
I-2: Giai đoạn là Đảng bộ tỉnh Hà Tây (1965 - 1975):
- KHOÁ V (Tháng 3/1969)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tây khoá V gồm 31 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết.
31 uỷ viên chính thức là:
1- Cao Văn Bắc                      6- Nguyễn Văn Đính    
2- Lê Thị Bình                         7- Minh Đạt
3- Nguyễn Khắc Canh            8- Trần Hải
4- Trịnh Văn Chương              9- Lê Thị Hồng Hà
5- Bùi Văn Diệp                      10- Lê Hiền Hữu
11- Lê Thị Thu Hà                   22- Nguyễn Đình Sở
12- Thái Ngô Huân                  23- Nguyễn Xuân Trường
13- Trịnh Tiến Hoà                  24- Nguyễn Hữu Thụ
14- Bùi Văn Khuynh                25- Lê Thị Kim Thư
15- Nguyễn Lễ                        26- Ngô Văn Thìn
16- Trần Văn Lai                     27- Hoàng Tầm
17- Lý Bá Lung                       28- Trần Hữu Trọng
18- Lê Thị Hồng Minh             29- Nguyễn Chí Trực
19- Nguyễn Kỳ Nam               30- Phạm Văn Tá
20- Nguyễn Xuân Nùng            31- Vũ Tước
21- Bạch Thành Phong
4 uỷ viên dự khuyết là:
1- Lê Văn Hợp
2- Hoàng Lý
3- Nguyễn Quang Thặng
4- Phùng Văn Yên
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tây khoá V có 11 đồng chí:
1- Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Nguyễn Kỳ Nam, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Nguyễn Hữu Thụ, Phó bí thư - Chủ tịch UBHC tỉnh.
4- Nguyễn Khắc Canh, UVTV - Trưởng ty Thuỷ lợi.
5- Minh Đạt, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
6- Trần Hải, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
7- Lê Hiền Hữu, UVTV - Tỉnh đội trưởng.
8- Trần Văn Lai, UVTV - Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
9- Nguyễn Lễ, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
10- Bạch Thành Phong, UVTV - phụ trách Dân vận.
11- Trần Hữu Trọng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
- KHOÁ VI (Tháng 12/1974)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tây khoá VI gồm 37 uỷ viên, trong đó có 7 uỷ viên dự khuyết.
30 uỷ viên chính thức gồm các đồng chí:
1- Nguyễn Khắc Canh            16- Hoàng Lý
2- Bùi Trần Chuyên                17- Lê Thị Hồng Minh
3- Nguyễn Ngọc Diệp            18- Đỗ Thanh Quang
4- Bùi Văn Diệp                     19- Nguyễn Đình Sở
5- Nguyễn Văn Đính             20- Phạm Văn Tá
6- Minh Đạt                          21- Ngô Văn Thìn
7- Lê Hiền Hữu                    22- Lê Thị Kim Thư
8- Lê Thị Thu Hà                  23- Nguyễn Xuân Trường
9- Trịnh Tiến Hoà                 24- Nguyễn Hữu Thụ
10- Lê Văn Hợp                  25- Trần Hữu Trọng
11- Trần Thị Hồng Hà         26- Nguyễn Xuân Tính    
12- Nguyễn Văn Hưng        27- Ngô Tư
13- Nguyễn Lễ                    28- Đỗ Tùng
14- Trần Văn Lai                29- Nguyễn Quang Thặng
15- Lý Bá Lung                  30- Phùng Văn Yên
7 uỷ viên dự khuyết là:
1- Đỗ Văn Ân                         5- Trần Thị Phương Nguyên    
2- Đặng Đức Cường                6- Trần Đắc Trung
3- Nguyễn Kiêm Hệ                7- Lê Công Trứ
4- Kiều Đức Hưởng
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có 11 uỷ viên gồm các đồng chí:
1- Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ.
2- Trần Hữu Trọng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
3- Nguyễn Hữu Thụ, Phó bí thư - Chủ tịch UBHC tỉnh.
4- Nguyễn Khắc Canh, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
5- Minh Đạt, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
6- Lê Hiền Hữu, UVTV - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
7- Trần Văn Lai, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
8- Nguyễn Lễ, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
9- Lý Bá Lung, UVTV - Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
10- Nguyễn Đình Sở, UVTV - Phó chủ tịch UBHC tỉnh.
11- Phùng Văn Yên, UVTV - Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ.
 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t