Tỉnh Hà Tây (1991 - 2008) (11:06 13/01/2011)- KHOÁ IX, Tháng 7/1992 có 13 đại biểu:
1- Hoàng Đình Cầu.        8- Nguyễn Văn Tâm.
2- Nguyễn Phúc Đình.    9- Trần Thị Thanh Thanh.
3- Đặng Văn Hai.         10- Phan Thu.
4- Nguyễn Văn Hiệu.    11- Phùng Văn Thư.
5- Nguyễn Văn Học.    12- Bùi Thị Phương Toàn.
6- Trần Văn Khuyên.    13- Nguyễn Thị Tuyết.
7- Chu Văn Liễu.
- KHOÁ X, Tháng 7/1997 có 13 đại biểu:
1- Tưởng Duy Ánh.       8- Khuất Hữu Sơn.
2- Nguyễn Thị Chắt        9- Nguyễn Công Tạn.
3- Nguyễn Phúc Đình    10- Trần Thị Thanh Thanh.
4- Nguyễn Văn Hiệu.    11- Nguyễn Thị Thường.
5- Nguyễn Thị Mai.       12- Bùi Minh Thứ.
6- Lê Thị Mạnh.            13- Hoàng Tiến Toàn.
7- Tào Hữu Phùng.
- KHOÁ XI, Tháng 5/2002 có 13 đại biểu:
1- Vũ Ngọc Cảnh.                  8- Đỗ Hồng Quân.
2- Nguyễn Văn Chi.                9- Kiều Đức Sinh.
3- Phạm Thị Hồng Nga.          10- Khuất Hữu Sơn.
4- Đặng Thị Thuý Nga.           11- Bùi Minh Thứ.
5- Nguyễn Thị Bích Ngọc.      12- Nguyễn Thị Thường.
6- Nguyễn Hải Phong.            13- Hoàng Văn Xim.
7- Tào Hữu Phùng.
- KHOÁ XII, Tháng 5/2007 có 12 đại biểu:
1- Nguyễn Văn Chi.                       7- Phạm Khôi Nguyên.
2- Chu Sơn Hà.                              8- Trần Thị Kim Phương.
3- Hà Văn Hiền.                             9- Nguyễn Đình Quyền.
4- Phạm Thị Hồng Nga.                 10- Nguyễn Đăng Kính.
5- Bùi Duy Nhâm.                          11- Nguyễn Thị Tuyến.
6- Nguyễn Thị Bích Ngọc              12- Tô Văn Thường.
 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t