Tỉnh Hà Đông và tỉnh Sơn Tây (11:13 13/01/2011)1-1: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ ĐÔNG (1946 - 1965).

- KHOÁ I, nhiệm kỳ 1946 - 1959 có 30 đại biểu chính thức:

1- Lê Tích Bá                             9- Trịnh Trọng Hiếu

2- Nguyễn Huy Bình                   10- Phan Tuấn Hiếu

3- Đặng Quốc Chung                  11- Nguyễn Văn In

4- Nguyễn Văn Đàn                    12- Trịnh Văn Khiêm

5- Nguyễn Khánh Đắc                 13- Nguyễn Tử La

6- Đặng Kim Giang                     14- Nguyễn Phan Lễ

7- Nghiêm Hồng                         15- Lưu Tế Mỹ

8- Đỗ Văn Hạnh                         16- Lê Xuân Mai

17- Nguyễn Thái Nguyên             24- Vũ Đình Tuy

18- Phạm Sâm                            25- Dương Thiệu Tường

19- Hà Phương                           26- Thẩm Trọng Tảo

20- Nguyễn Ngọc Quý                27- Vũ Văn Uý

21- Ông Thọ                               28- Mai Vy

22- Bùi Vũ Trụ                           29- Lê Hồng Vũ

23- Nguyễn Ngọc Tuân               30- Vũ Thị Hoàng Yến

* Từ khi cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ, do nhiều nguyên nhân nên số đại biểu Hội đồng nhân dân có thay đổi. 15 đại biểu mới được bổ khuyết để đủ 30 đại biểu chính thức trong Hội đồng. Do vậy, đến tháng 3-1949, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Đông như sau:

1- Trần Thị Kim Bình                  16- Lê Thị Quang Minh  

2- Lê Văn Chuẩn                         17- Lê Xuân Mai

3- Nguyễn Văn Chất                  18- Lưu Tế Mỹ

4- Vũ Đình Dục                          19- Nguyễn Thái Nguyên

5- Nguyễn Văn Đàn                    20- Dương Ngà

6- Nguyễn Quang Dương             21- Nguyễn Kỳ Nam

7- Nguyễn Khánh Đắc                 22- Nguyễn Đình Phú

8- Nguyễn Xuân Hồng                 23- Nguyễn Ngọc Quý

9- Nguyễn Văn Hiểu                    24- Nguyễn Bá Tố

10- Phan Tuấn Hiếu                    25- Nguyễn Xuân Tấn

11- Nguyễn Văn In                      26- Nguyễn Chí Trực

12- Đào Văn Kế                          27- Thẩm Trọng Tảo

13- Trịnh Văn Khiêm                   28- Nguyễn Cơ Thạch

14- Nguyễn Phan Lễ                   29- Khương Xuân Thực

15- Nguyễn Chí Linh                   30- Vũ Văn Uý

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày càng ác liệt, nhất là trong năm 1951. Nhiều thành viên Hội đồng nhân dân điều chuyển công tác, một số đại biểu không giữ được vai trò là đại biểu Hội đồng đối với nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Do vậy ở thời điểm 1952, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Đông được củng cố lại gồm 30 thành viên được sắp xếp theo đơn vị huyện(1).

* Huyện Liên Nam:

* Huyện Liên Bắc

 

1- Lưu Tế Mỹ       

6- Nguyễn Trọng Lân

2- Phạm Thị Nhật

7- Phạm Văn Khanh

3- Nguyễn Thị Linh

8- Bùi Văn Hải

4- Nguyễn Thị Lịch

9- Phạm Văn Hộ

5- Nguyễn Văn Viện

 

 

 

* Huyện Thường Tín:

 

* Huyện Mỹ Đức

 

10- Hoàng Văn Mạnh

22- Trần Văn Bột

11- Nguyễn Thị Kẹo

23- Hoàng Thị Độ

12- Nguyễn Văn Hải

24- Hôàng Văn Hứa

13- Vũ Song

25- Đặng Văn Rưỡng

* Huyện Phú Xuyên:

 

* Thị xã Hà Đông:

 

14- Bùi Văn Tùng

26- Ngô Thế Hưng

15- Đào Văn Nguyện

27- Bùi Thị Luỹ

16- Nguyễn Văn Độ

* Huyện Chương Mỹ:

 

17- Nguyễn Thị Đãi

28- Dương Đức Bắc

* Huyện Ứng Hoà

29- Đỗ Đình Pháo

18- Phạm Văn Phan

30- Nguyễn Thị Ty

19- Nguyễn Văn Ngân

 

 

 

20- Lê Văn Toan

 

 

 

21- Nguyễn Thị Tiếp

 

 

 

* Sau khi miền Bắc được giải phóng, thành viên Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục có sự thay đổi.

- KHOÁ II, nhiệm kỳ 1959 - 1962, bầu ngày 19/4/1959 có 80 đại biểu:

1- Bùi Anh

12- Trần Dũng

2- Vũ Thị Bảo

13- Vũ Đường

3- Nguyễn Viết Bảo

14- Nguyễn Thị Gắn

4- Nguyễn Văn Ca

15- Trần Văn Giám

5- Nguyễn Khắc Canh

16- Trần Văn Gián

6- Nguyễn Thành Châm

17- Bùi Danh Giáng

7- Lê Văn Chương

18- Hoàng Văn Hải

8- Nguyễn Trí Chi

19- Nguyễn Thị Hồi           

9- Nguyễn Quang Chính

20- Lê Thị Hiền

10- Ngô Bá Củng

21- Đỗ Văn Hiền

11- Đinh Trọng Cung

22- Nguyễn Xuân Hiến

23- Nguyễn Thị Hiến

52- Phạm Hữu Quý

24- Nguyễn Văn Huấn

53- Trần Thị Tuyết Sơn

25- Nguyễn Thị Xuân Huệ

54- Lưu Tiến San

26- Tô Xuân Kha

55- Nguyễn Văn Siêu

27- Dư Minh Khang

56- Nguyễn Thị Tám

28- Trịnh Văn Khiêm

57- Đặng Đình Tân

29- Nguyễn Văn Khuê

58- Hoàng Ngọc Tân

30- Nguyễn Xuân Khuyên

59- Dương Cử Tẩm

31- Hoàng Thị Kiệm

60- Phạm Tấn Thăng

32- Dương Văn Kiến

61- Tô Thái Thăng

33- Nguyễn Văn Kế

62- Nguyễn Văn Thông

34- Đỗ Xuân Kỳ

63- Đặng Đình Thành

35- Trần Ích

64- Nguyễn Quang Thặng

36- Nguyễn Văn Lê

65- Trương Văn Thiết

37- Nguyễn Thị Lượng

66- Nguyễn Hữu Thụ

38- Lý Bá Lung

67- Nguyễn Thịnh

39- Trương Mẫn

68- Lê Ngọc Thuật

40- Nguyễn Văn Minh

69- Nguyễn Huy Thung

41- Đồng Thị Minh

70- Đào Toán

42- Nguyễn Kỳ Nam

71- Dư Văn Trại

43- Trần Thị Thường Nga

72- Bùi Văn Trọng

44- Lê Thị Hồng Nga

73- Nguyễn Xuân Trường

45- Nguyễn Thị Ngọ

74- Nguyễn Triết

46- Dương Xuân Nghiên

75- Lê Văn Trị

47- Nguyễn Nhận

76- Nguyễn Chí Trực

48- Phạm Tuấn Phách

77- Nguyễn Thị Tý (Lân)

49- Phạm Văn Phan

78- Cao Văn Tích

50- Vũ Văn Phúc

79- Trần Đình Vọng

51- Vũ Quý

80- Vũ Văn Xin

- KHOÁ III, nhiệm kỳ 1962 - 1965, bầu ngày 25/3/1962 có 80 đại biểu (Sau bổ sung 3 đại biểu):

1- Bùi Anh

29- Nguyễn Lữ

2- Vũ Văn Áng

30- Đinh Ngọc Lâu

3- Nguyễn Văn Ấm

31- Nguyễn Văn Lê

4- Lê Thị Bình

32- Nguyễn Thế Linh

5- Nguyễn Thị Bẩy

33- Nguyễn Đình Loan

6- Dương Đức Bắc

34- Dương Văn Mạch

7- Nguyễn Đình Bạo

35- Mai Thị Muôn

8- Nguyễn Thị Bẩy

36- Nguyễn Kỳ Nam

9- Nguyễn Cương

37- Nguyễn Thị Ngọ

10- Kiều Thị Cương

38- Trần Như

11- Nguyễn Thị Ca

39- Nguyễn Thị Nhần

12- Nguyễn Thị Chỉ

40- Lê Thị Nhiên

13- Hà Văn Cung

41- Trần Thị Núm

14- Đinh Trọng Cung

42- Trần Quốc Pháp

15- Bùi Thị Dậu

43- Trần Phiến

16- Dương Văn Đặng

44- Vũ Văn Phúc

17- Bùi Văn Diệp

45- Nguyễn Cao Phong

18- Trần Văn Giám

46- Lê Thanh Quang

19- Trần Văn Gián

47- Nguyễn Ngọc Quang

20- Trần Thị Hữu

48- Nguyễn Thị Sáu

21- Phạm Văn Hà

49- Tống Quang Sáu

22- Vương Thị Hai

50- Nguyễn Văn Sàng

23- Đoàn Hồng

51- Nguyễn Ngọc San

24- Nguyễn Văn Hiếu

52- Phạm Văn Tá

25- Chấn Hưng

53- Đặng Đình Tân

26- Bùi Xuân Hoạt

54- Nguyễn Văn Tài

27- Đỗ Xuân Kỳ

55- Phạm Tấn Thăng

28- Phạm Ký

56- Nguyễn Quang Thăng

57- Trung Thăng

71- Nguyễn Văn Tiếp

58- Đặng Đình Thành

72- Đinh Thị Toàn

59- Nguyễn Hữu Thảo

73- Nguyễn Thị Trì

60- Nguyễn Thị Thanh

74- Quách Văn Trụ

61- Nguyễn Quý Thưởng

75- Lê Công Trứ

62- Trương Văn Thiết

76- Nguyễn Thị Vữa

63- Đàm Quang Thiều

77- Bùi Thị Vàng

64- Nguyễn Hữu Thụ

78- Nguyễn Văn Vận

65- Bùi Ngọc Thụ

79- Trần Thị Yến (Tuyết Sơn)

66- Hoàng Xuân Thứ

80- Nguyễn Thị Yến

67- Nguyễn Khắc Thuật

81- Vương Đăng Bôi

68- Lê Văn Thực

82- Nguyễn Như Hải

69- Nguyễn Phạm Thích

83- Nguyễn Xuân Trường

70- Phạm Văn Tiến

 

 

 

 

1-2: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN TÂY (1946 - 1965).

- Khóa I, nhiệm kỳ 1946 - 1959 có 25 đại biểu:

    1- Chu Xuân Ấm

12- Lê Đình Lục

2- Chu Văn Bình

13- Nguyễn Văn Nghĩa

3- Hà Dương Bửu

14- Nguyễn Tri Quế

4- Chu Quang Côn

15- Đỗ Thế Sứ

5- Ngô Duy Cảo

16- Bùi Đình Thanh

    6- Đỗ Trần Cự

17- Hà Văn Thường

7- Nguyễn Khắc Đàn

18- Nguyễn Trọng Thoát

8- Khuất Duy Đỉnh

19- Nguyễn Đức Tiên

9- Lê Văn Đức

20- Vương Kiến Toàn

10- Nguyễn Trọng Khoát

(Nguyễn Tử Siêu)

21- Nguyễn Duy Yển

11- Trần Trọng Liên

 

 

 

- Khóa II, nhiệm kỳ 1959 - 1962, bầu ngày 19-4-1959 có 56 đại biểu:

1- Lê Thị Kim An (Huyên)

29- Nguyễn Huy Lý

2- Cao Văn Bắc

30- Hoàng Văn Mạnh

3- Nguyễn Thanh Ba (Phú)

31- Nguyễn Thị Ngọ (Hai Đài)

4- Đinh Tiến Bổng

32- Lê Đình Nghĩa

5- Đặng Xuân Bính

33- Kiều Tử Nhân

6- Bùi Thị Câu

34- Khuất Thị Bích Nhung

7- Đỗ Cầu

35- Đặng Văn Phác

8- Nguyễn Văn Cẩm

36- Nguyễn Văn Phương

9- Trần Thị Cật (Hồng Hà)

37- Đặng Thị Tâm

10- Nguyễn Thượng Chất

38- Nguyễn Thị Tơ

11- Phan Thị Chuyên

39- Bùi Văn Thìn

12- Chế Đặng

40- Lê Đình Thâm

13- Sư cụ Nguyễn Thanh Định

41- Vương Thị Thảo

14- Nguyễn Văn Đính

42- Nguyễn Văn Thọ

15- Lê Thị Băng Hải                               

43- Khuất Văn Thử

16- Kiều Văn Hấp

44- Khương Xuân Thực

17- Đỗ Văn Hoà

45- Nguyễn Văn Tiêu

18- Lê Minh Hoài

46- Nguyễn Hữu Trác

19- Cấn Văn Hoàn

47- Lê Kim Trạch

20- Phan Văn Khảo

48- Nguyễn Xuân Trường

21- Nguyễn Duy Khoát

49- Nguyễn Thượng Trung

22- Kiều Kinh

50- Kiều Văn Tu

23- Hà Văn Kỉnh

51- Lê Xuân Tự

24- Triệu Tài Lạng

52- Nguyễn Văn Ty

25- Phùng Văn Lan

53- Dương Văn Viện

26- Đặng Văn Lân

54- Đặng Thị Xuân

27- Nguyễn Lễ

55- Nguyễn Duy Yển

28- Hoàng Thị Lực

56- Bùi Hữu Yến

- Khóa III, nhiệm kỳ 1962 - 1965, bầu ngày 25/3/1962 có 58 đại biểu:

1- Đào Ngọc Bân

30- Nguyễn Lễ

2- Nguyễn Danh Bổng

31- Bùi Văn Minh

3- Nguyễn Văn Bút

32- Nguyễn Thị Nga

4- Bùi Văn Chìu

33- Lê Đình Nghĩa

5- Mai Thị Chi

34- Lê Thị Nhân

6- Bùi Văn Chúc

35- Nguyễn Thị Nhường

7- Tạ Thị Chúc

36- Nguyễn Hoàng Út

8- Đàm Thị Hoa Chí

37- Đặng Văn Phác

9- Cấn Văn Dần

38- Nguyễn Văn Phiêu

10- Đặng Thị Dậu

39- Mạnh Phú

11- Minh Đạt

40- Nguyễn Xuân Phú

12- Nguyễn Thị Độ

41- Đỗ Khắc Phúc

13- Mạnh Đệ

42- Bạch Thành Phong

14- Sư cụ Nguyễn Thanh Định

43- Bà Nguyễn Thị Quyết

15- Nguyễn Văn Đính

44- Trần Thị Thái

16- Cấn Thị Hữu

45- Khuất Duy Thiêm

17- Phương Thị Hân

46- Phùng Văn Thế

18- Hà Hồng Hà

47- Nguyễn Văn Thịnh

19- Ngô Thị Hiên

48- Trịnh Văn Thịnh

20- Nguyễn Xuân Hoè

49- Khương Xuân Thực

21- Đỗ Thị Kê

50- Nguyễn Văn Tiêu

22- Phan Văn Khảo

51- Nguyễn Hữu Trác

23- Nguyễn Văn Khuông

52- Kiều Văn Tu

24- Kiều Kinh

53- Nguyễn Tuyên

25- Nguyễn Văn Ký

54- Vũ Thị Tý

26- Ngô Văn Lâm

55- Phạm Thị Phong Vân

27- Đặng Văn Lân

56- Nguyễn Thị Xa

28- Phùng Văn Lạn

57- Phùng Văn Yên

29- Triệu Tài Lạng

58- Nguyễn Duy Yển(1) Danh sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Đông - Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, số 132/TC-CB, ngày 22-3-1953 - Hồ sơ 1069 - Cục lưu trữ Trung ương 3.

 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t