Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (17:21 08/11/2019)


HNP - Ngày Ngày 23 tháng 01 năm 2017 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND Về việc Sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội và tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SÁP NHẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI TRỰC THUỘC SỞ NGOẠI VỤ VÀO TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 13/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 84/TTr-TTXT ngày 17/11/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 68/TTr-SNV ngày 12/01/2017 về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội và tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội và tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

- Tên gọi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội;

- Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Promotion Agency;

- Tên viết tắt: HPA;

- Trụ sở chính: số 10 phố Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Cơ sở 2: số 35 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Vị trí, chức năng:

a) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Đề xuất, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại của Thành phố; Tổng hợp các kiến nghị và phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các chính sách thu hút về đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại; thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tìm cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác ở Việt Nam và nước ngoài.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng, thực hiện kế hoạch chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại của Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại được Ủy ban nhân dân Thành phố giao:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, hiệp hội doanh nghiệp, hội ngành hàng..., tổng hợp các chương trình hàng năm, kế hoạch 5 năm, kế hoạch dài hạn về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại từ đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước và Ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu, định hướng thu hút về đầu tư, thương mại và du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại vào Thành phố và của doanh nghiệp Thành phố ra nước ngoài và các địa phương khác;

- Triển khai các giải pháp, thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại theo kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố giao;

- Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các hiệp hội doanh nghiệp, hội ngành hàng...

- Thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các chính sách phù hợp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của Thành phố; tổ chức hội nghị để lãnh đạo Thành phố, cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp;

b) Thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin và nghiên cứu về thị trường, xu hướng phát triển và đối tác đầu tư, chính sách, cơ hội đầu tư và thông tin kinh tế:

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, tập hợp thông tin trong và ngoài nước, xây dựng cơ sở dữ liệu và ngành hàng, dự báo thị trường hàng hóa để tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố và tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại;

- Xây dựng mô hình trình diễn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tạo chuỗi giá trị đối với sản phẩm nông nghiệp;

- Tổ chức thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin về đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại theo nhiều hình thức phục vụ hộ nông dân, nhà nhập khẩu, xuất khẩu và nhà đầu tư, khách du lịch;

- Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chỉ đạo của Thành phố, theo nhu cầu của thị trường và yêu cầu của các hiệp hội, hội ngành hàng và doanh nghiệp;

- Hỗ trợ nhà đầu tư thông tin về dự án, triển khai dự án sau khi được cấp phép đầu tư;

c) Xây dựng, đề xuất danh mục dự án, sản phẩm thu hút, kêu gọi đầu tư; chủ trì (làm bên mời thầu) thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án Ủy ban nhân dân Thành phố giao chuẩn bị kêu gọi đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện theo quy định. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại theo quy định;

d) Triển khai các chương trình của Thành phố về cung cấp các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu thị trường, tiếp thị truyền thông, ngoại thương, thủ tục xuất nhập cảnh, xin thuê đất, thuê nhà, thuê lao động, dịch vụ thư ký, phiên dịch, khảo sát thông tin, xử lý dữ liệu, chuyển phát, phát hành báo chí, tạp chí, bản tin chuyên ngành...;

- Tư vấn đầu tư liên quan đến cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh, văn phòng đại diện; hỗ trợ doanh nghiệp mở các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm. Tư vấn các dịch vụ liên quan đến môi trường: lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, xử lý môi trường theo quy định của pháp luật. Tư vấn thực hiện thủ tục quy hoạch, xây dựng, phòng chống cháy nổ, bảo hiểm cho doanh nghiệp và các dịch vụ công hợp pháp khác. Xây dựng hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp.

- Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại trong nước và nước ngoài;

- Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài vào Thành phố tìm hiểu môi trường đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại; tìm kiếm cơ hội kinh doanh, lập dự án đầu tư, giao thương gặp gỡ các doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt;

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về thị trường, sản phẩm; giới thiệu sản phẩm xuất khẩu, giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư của Thành phố;

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội chợ và triển lãm hàng hóa xuất khẩu, sản phẩm Việt Nam phục vụ thị trường nội địa của Thành phố theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt;

- Điều hành trang thông tin điện tử về đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại; Phát hành ấn phẩm, các bản tin về đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại... có liên quan;

đ) Tổ chức giao lưu, hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại trong nước và nước ngoài nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến của Thành phố;

e) Căn cứ vào tình hình thực tế trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc để phát triển các hoạt động xúc tiến theo các quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn:

a) Được yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp tài liệu, thông tin về kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại của Thành phố có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm;

b) Được yêu cầu tham khảo các dự án quy hoạch phát triển của Thành phố và tham gia cùng các cơ quan chức năng trình bày các vấn đề kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại của Thành phố;

c) Được Ủy ban nhân dân Thành phố đảm bảo các điều kiện về tài chính, tài sản, phương tiện làm việc và nhân sự để Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng (bao gồm tổ chức, hành chính, tài chính, kế toán);

b) Phòng Xúc tiến Đầu tư;

c) Phòng Xúc tiến Thương mại;

d) Phòng Xúc tiến Du lịch;

đ) Phòng Xúc tiến Nông nghiệp;

e) Phòng Thông tin - Truyền thông.

Lãnh đạo các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ gồm có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng.

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật và của Thành phố về công tác cán bộ.

Điều 4. Số lượng người làm việc (Biên chế viên chức)

1. Số lượng người làm việc (Biên chế viên chức) của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Biên chế của Trung tâm gồm 98 biên chế viên chức và 12 biên chế lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế viên chức trình Ủy ban nhân dân Thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội và các Sở, ngành khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này;

b) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc rà soát, chuyển giao số lượng người làm việc (biên chế viên chức), lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công chức, viên chức và người lao động từ Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội quản lý theo đúng quy định.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp thống kê số lượng người làm việc (biên chế) được giao, kinh phí hoạt động, trụ sở, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu... có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp để bàn giao về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội;

b) Chuyển giao nguyên trạng trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp tại số 35 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

3. Giám đốc Sở Ngoại vụ:

Chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại thống kê về số lượng người làm việc (biên chế) được giao, kinh phí hoạt động, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu... có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại để bàn giao về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

4. Giám đốc Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ thực hiện bàn giao công tác tài chính, tài sản trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cân đối, điều chỉnh kế hoạch tài chính của các đơn vị có liên quan, đồng thời phối hợp bố trí kinh phí hoạt động cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội để đảm bảo hoạt động liên tục thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công tác bàn giao và tiếp nhận, xây dựng kế hoạch công tác mới;

b) Hướng dẫn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội thực hiện chế độ tài chính theo quy định.

5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Công Thương, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất xây dựng Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

6. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về quản lý, sử dụng đất của đơn vị sau khi được tổ chức lại theo quy định của Luật Đất đai.

7. Giám đốc Sở Xây dựng:

Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ tài liệu và chuyển giao trụ sở, các công trình xây dựng từ Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội quản lý.

8. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội:

a) Tổ chức tiếp nhận toàn bộ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, trụ sở, tài sản, trang thiết bị làm việc, hồ sơ tài liệu, đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP... có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội quản lý theo đúng quy định;

b) Kiện toàn, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy để thực hiện nhiệm vụ được giao; ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ và Quy chế làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (sau khi tổ chức lại) trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định;

d) Kế thừa quyền và nghĩa vụ có liên quan của Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ theo đúng quy định của pháp luật

9. Các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định này.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sơ Ngoại vụ được phép sử dụng con dấu đến hết ngay 31/01/2017 để hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bao lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- VP UBNDTP: các PCVP; TH, NC, KT, TK-BT;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: Vt, SNV (08 bản)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 


QD 38TTg.pdf


QD 441_TTXTDT.pdfCác bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t