Quận Hoàn Kiếm thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017” (05:47 15/03/2017)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành kế hoạch số 50/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/2/2017 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.


Theo đó, trong năm 2017, quận Hoàn Kiếm sẽ thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác tự kiểm ta việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng; kịp thời chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CB, CC, VC trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong lĩnh vực trật tự, văn minh đô thị, trật tự xây dựng. CB, CC, VC là lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm liên đới khi cấp dưới có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa.

CB, CC, VC các cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức; kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của CB, CC, VC.

Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung các quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ; giải quyết phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện phương châm 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả, rõ tiến độ”.

Đồng thời, thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối từ quận đến phường, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối- một việc xuyên suốt”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; có các hình thức khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý, kỷ luật nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, gây bức xúc trong nhân dân; kiên quyết thực hiện tinh giản số CB, CC, VC yếu năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật