slogan
Thống nhất xây dựng Thủ đô Hà Nội bảo đảm định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

HNP - Ngày 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022, của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, Thành phố về phát triển nông nghiệp, nông thôn tại huyện Ứng Hòa

HNP - Tiếp tục chương trình giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, Thành phố về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội, sáng 21/3, Ban kinh tế Ngân sách, HĐND Thành phố đã làm việc với UBND huyện Ứng Hòa. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố.


Nhiều hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

HNP - Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2023-2025.


Số: 661/UBND-KGVX

Về việc tăng cường phòng, chống cúm gia cầm lây sang người