slogan
Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương số 07-CTr/TU và Chương trình số 01-CTr/TU

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4635-QĐ/TU về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.


Giám sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Phú Xuyên

HNP - Ngày 30/5, Ban Đô thị HĐND Thành phố đã giám sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Phú Xuyên.


Hà Nội: Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc năm 2023

HNP - Ngày 24/5, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc cấp thành phố Hà Nội, năm 2023.


Số: 17/TB-HĐND

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026