slogan

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Tiếp bước truyền thống vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

HNP - Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập. 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đó là hành trang vô cùng quý báu để bồi đắp truyền thống, xây khát vọng vươn tới, tạo động lực để xây dựng đất nước và Thủ đô ngày càng phát triển. 

RSS Xem tiếp
Quản trị thành phố theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh

HNP - Ngày 19/1, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 128-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.


Phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2023

HNP - HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 27/01/2023 về phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2023, với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”.


Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

HNP - Ngày 1/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội.


Số: 618/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố


Hiển thị quảng cáo