slogan
Quản trị thành phố theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh

HNP - Ngày 19/1, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 128-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.


Phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2023

HNP - HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 27/01/2023 về phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2023, với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”.


Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

HNP - Ngày 1/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội.


Số: 219/UBND-TH

Về việc triển khai Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 09/01/2023 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022


Hiển thị quảng cáo