slogan
Thống nhất xây dựng Thủ đô Hà Nội bảo đảm định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

HNP - Ngày 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022, của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, Thành phố về phát triển nông nghiệp, nông thôn tại huyện Thường Tín

HNP - Chiều 21/3, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, Thành phố về phát triển nông nghiệp, nông thôn tại UBND huyện Thường Tín.


Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 697/UBND-SNV về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tại phiên họp thứ ba, ngày 3/2/2023.


Số: 661/UBND-KGVX

Về việc tăng cường phòng, chống cúm gia cầm lây sang người