Phát huy tính tiên phong gương mẫu người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (09:22 31/08/2017)


HNP - Trong những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng đã và đang có nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể triển khai thông qua việc xây dựng các chương trình, kế hoạch có liên quan đến Học tập và làm theo Bác.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phùng Khải Lợi cho biết: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 01/9/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị - xã hội từ Đảng bộ Khối đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều sáng tạo. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng khắc sâu, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, ý thức tu dưỡng, rèn luyện.

Trong 5 năm (từ năm 2011 - 2015), Đảng bộ Khối đã tổ chức 193 Hội nghị quán triệt, học tập, trong đó 5 lớp dành cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối; 188 lớp của các chi, đảng bộ cơ sở. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đạt trên 95%.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo, Bộ phận giúp việc đều xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ theo kỳ, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, hướng dẫn nội dung và cách thức sinh hoạt một cách thiết thực, hiệu quả. Cấp uỷ các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã ban hành nghị quyết, hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị; gắn học tập nội dung các chuyên đề hàng năm với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện tới cán bộ, đảng viên. Trong phương châm chỉ đạo, Đảng ủy Khối luôn đề cao và phát huy vai trò của Bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy trực thuộc đã triển khai, quán triệt tới cán bộ, đảng viên tiến hành xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống bằng những việc làm cụ thể; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở một số đảng bộ, cấp ủy, cán bộ chủ chốt tiến hành đăng ký thực hiện nêu gương và công bố công khai để cán bộ, đảng viên giám sát, chi bộ định kỳ đánh giá.

Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của các đơn vị. Trong 6 năm (từ 2011 - 2016), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 129 cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo, Bộ phận giúp việc Đảng ủy Khối đã khảo sát, kiểm tra 59 tổ chức cơ sở đảng về tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị được kiểm tra, giám sát đều đã bám sát chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối để xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Tuy nhiên, đồng chí Phùng Khải Lợi cũng cho rằng, trong thực tế vẫn còn một số cấp ủy lúng túng trong triển khai thực hiện từ việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề…; vấn đề gắn kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị còn hạn chế...

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là sự nêu gương của người đứng đầu nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có ý thức trách nhiệm cao, nhận thức sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Theo đó, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đồng thời, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, đồng chí Bí thư các tổ chức đảng trong Khối và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Bình An


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật