Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ cụ thể tại địa phương (11:24 20/03/2017)


HNP - Quận ủy Hoàn Kiếm vừa có hướng dẫn số 22-HD/BTGQU về việc học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 21-KH/QU của Quận ủy Hoàn Kiếm; nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Theo đó, Quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu quán triệt một cách có hệ thống chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân.

Tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh sộng làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 21-KH/QU của Quận ủy cần gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chương trình công tác của Quận ủy, Thành ủy.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật