HNP - Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Gia Lâm đã từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 30/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội trọng thể tổ chức lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Xem chi tiết...

HNP - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha; là niềm tin sâu sắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, một vĩ nhân đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì tổ quốc và nhân loại.

Xem chi tiết...

HNP - Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trên địa bàn Thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những bông hoa người tốt, việc tốt, những tấm gương sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích cộng đồng đã được phát hiện và tôn vinh, động viên kịp thời.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem