slogan

Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố: Sáng tạo trong học tập, làm theo gương Bác (21:18 05/04/2021)


HNP - 05 năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã rất nghiêm túc, bài bản, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Thành ủy, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên và chủ đề công tác hàng năm của Thành phố; qua đó, đã đạt được những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố dâng hương, báo công với Bác tại Đền thờ Bác Hồ (Nam Đàn, Nghệ An) năm 2019


Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phạm Thị Nguyên Hạnh cho biết: Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối, đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức cơ sở đảng đã gắn nội dung học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề các năm với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố; và Bộ Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân hàng năm; ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU với 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm kèm theo 06 nội dung thực hiện, xác định 03 khâu đột phá. Trên cơ sở đó, cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn hướng dẫn, chỉ đạo các tập thể, cá nhân người đứng đầu nghiêm túc xây dụng kế hoạch thực hiện Chỉ thị toàn khóa; tổ chức đăng ký và đánh giá việc làm theo Bác hàng năm. Kết quả, trong 05 năm, các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng 894 mô hình học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng mô hình về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị.
 
Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lựa chọn khâu đột phá trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động chú trọng vào đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác của cấp ủy; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo các tố chức cơ sở đảng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, phong cách và phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân, tố chức, doanh nghiệp; nâng cao tinh thần, trách nhiệm “nói đi đôi với làm”; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức “trách nhiệm, gương mẫu, thân thiện, sâu sát cơ sở”. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn và xác định khâu đột phá trong triển khai thực hiện phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; qua đó có tác dụng tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đến tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, công việc.
 
Cùng với triển khai thực hiện thì việc đổi mới nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Khối chú trọng. Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tổ chức với nhiều hình thức sáng tạo như: trực tiếp đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của đơn vị truyền đạt, có một số đơn vị mời báo cáo viên là những đồng chí giảng viên cao cấp của Trung ương, Thành phố; một số đơn vị tổ chức học trực tuyến theo ngành dọc của hệ thống... Sau học tập, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, gắn với liên hệ bản thân, đề ra hướng phấn đấu học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Trong sinh hoạt chi bộ, nhiều cấp ủy đã lồng ghép với đánh giá bản đăng ký làm theo của cá nhân qua học tập các chuyên đề theo chủ đề hằng năm. 
 
Qua việc triển khai, nghiêm túc, bài bản Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ Khối, đã nâng cao ý thức, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, quản lý nhà nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân. Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền. 
 
Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Lê Minh Đức, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố sẽ yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và các chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy và Đảng ủy Khối
 
Trên cơ sở nội dung Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện. Lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn thi đua hằng năm. Các cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh gắn với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố....

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t
10 nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo thành phố giai đoạn 2021-2025

HNP - Ngày 6/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 04-CTr/BTGTU về công tác tuyên giáo thành phố giai đoạn 2021-2025.


Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

HNP - Ngày 29/3, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.


Hà Nội điều chỉnh lịch thi vào lớp 10 THPT sang ngày 10 và 11/6/2021

HNP - Ngày 8/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1026/UBND-KGVX về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.


Số: 1612/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội