Ủy quyền Sở Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội (14:36 12/01/2019)


HNP - Ngày 10/01, UBND thành phố Hà Nội  ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố ủy quyền cho Sở Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực của UBND Thành phố (được quy định tại Khoản 3, Điều 13 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương).

Sở Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép theo Điều 14 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương. Thời hạn ủy quyền là 24 (hai mươi tư) tháng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND Thành phố về việc ủy quyền Sở Công thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và pháp luật về việc thực hiện ủy quyền nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh xin ý kiến chỉ đạo.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật