Tạo bước chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (19:38 25/04/2018)


HNP - Ngày 23/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01 của Thành ủy khóa XVI ban hành Thông báo số 22-TB/BCĐ truyền đạt kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị giao ban quý I/2018.

Theo đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I/2018 và tiến độ thực hiện các đề tài đề án, chuyên đề theo kế hoạch của Chương trình: Các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả các đề tài đề án, chuyên đề được giao theo Chương trình 01, quá trình thực hiện có nhiều đổi mới, mang tính đột phá, là những nội dung thực sự cần thiết trong thực tiễn; kết quả bước đầu của các đề tài, đề án, chuyên đề đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố...

Về đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình: Trong 2 năm qua, Ban Chỉ đạo Chương trình đã khẩn trương, tập trung triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả, nổi bật là: Ban hành, triển khai đồng bộ hệ thống văn bản, xây dựng các đề án, chuyên đề công tác với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong đó có những nội dung mới và khó như: Nghị quyết số 15-NQ/TU về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 2566-QĐ/TU về Quy định đánh giá tổ chức đảng cấp trên cơ sở; Quyết định số 2898-QĐ/TU về Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 2200-QĐ/TU về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Thông qua việc thực hiện Chương trình, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ... đã được các cấp ủy chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chỉ tiêu chương trình đề ra qua nửa nhiệm kỳ Đảng bộ thành phố đã thực hiện cơ bản đạt và có những chỉ tiêu vượt cao như: Chỉ tiêu đánh giá đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 105,57%; chỉ tiêu phát triển đảng viên đạt 114,78%. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị tạo sự đồng thuận, đạt kết quả tích cực; sau thực hiện sắp xếp, củng cố, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, chất lượng hơn, kết quả thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ chính trị được bình chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội trong năm 2016, được Trung ương nhân rộng mô hình tiêu biểu và đánh giá là địa phương đi đầu trong cả nước về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 01 đề ra trong cả nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo Chương trình yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị thuộc thành phố cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt sâu sắc và quyết liệt, tổ chức thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chinh trị. Nhất là việc thực hiện các đề án đã được Ban Thường vụ Thành ủy giao trong thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy; tập trung hơn nữa việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị như: Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Thứ hai, Thực hiện hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 15-NQ/TU, cần tập trung giải quyết dứt điểm 114/200 vụ việc còn tồn đọng, dân sinh bức xúc trên địa bàn phường, xã, thị trấn; đồng thời tiếp tục củng cố 68 TCCSĐ có các vấn đề cần quan tâm trong năm 2018, trọng tâm là 5 TCCSĐ yếu kém năm 2017. Thường xuyên tiến hành rà soát đánh giá tình hình và củng cố tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là các cơ sở đảng yếu kém, kịp thời báo cáo Thành ủy theo quy định. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, Quyết liệt thực hiện Chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” từ thành phố đến cơ sở, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thành tốt mục tiêu thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, chương trình xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của cấp, ngành, đơn vị.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật