Cần tăng cường thực hiện các chính sách dân tộc (15:17 28/02/2018)


HNP - Ban Văn hóa Xã hội vừa có Báo cáo số 04/BC-HĐND về kết quả khảo sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Qua khảo sát, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Văn hóa Xã hội đã chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chất lượng sản phẩm chưa cao, tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiêu khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp; nhu cầu đầu tư vào các lĩnh vực thuộc các xã vùng dân tộc miền núi rất lớn nhưng việc bố trí nguồn lực còn hạn chế. Việc đầu tư thực hiện các chương trình, dự án còn dàn trải, công tác triển khai thi công kéo dài, nhất là các dự án về giao thông, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và môi trường vùng dân tộc miền núi. Việc xã hội hóa huy động nguồn lực địa phương, các doanh nghiệp, cộng đồng tham gia vào các chương trình, chính sách còn nhiều bất cập, hạn chế. Môt số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi chưa rõ ràng.

Chưa có giải pháp phù hợp để giải quyết việc làm bền vững cho người lao động ở các xã dân tộc, hiện nay còn nhiều lao động không có việc làm thường xuyên hoặc thiếu việc làm; Nhận thức của một số bộ phận cán bộ và người dân về mục tiêu thực hiện các chương trình, dự án còn hạn chế. Một số nơi, người dân chưa hiểu được đầy đủ về các chính sách, chưa cố gắng vươn lên thoát nghèo, vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. Hệ thống thiết chế văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho đồng bào. Bản sắc văn hóa của các dân tộc có nơi đang bị mai một mất dần tiếng nói, chữ viết, trang phục và các lễ hội truyền thống. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch còn thấp, chủ yếu là dùng nước khai thác từ giếng khoan, nước mưa và nước chảy từ các khe suối.

Việc tổ chức cơ cấu lại bộ máy cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện phần nào ảnh hưởng đến công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Nắm bắt các dữ liệu về công tác dân tộc từ cấp huyện đến cấp xã còn khó khăn. Công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, tham mưu và công tác chỉ đạo điều hành.

Trước những tồn tại hạn chế, Ban Văn hóa Xã hội đã đưa ra các kiến nghị cụ thể. Trong đó, đối với Chính phủ: Cần quy định rõ việc tham mưu ban hành chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thực hiện; Nghiên cứu bãi bỏ một số chính sách không còn phù hợp như: Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngàv 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với Ủy ban Dân tộc, cần tiếp tục chỉ đạo rà soát hệ thống các chính sách dân tộc, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp. Đề xuất Trung ương phân cấp cụ thể hơn cho các tỉnh, thành (nhất là các tỉnh, thành tự cân đối được ngân sách) trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm, tình hình vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn đồng thời đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của các chính sách dân tộc.

Đối với UBND Thành phố: Đề nghị tiếp tục rà soát về cơ chế và nguồn vốn thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số như: Các dự án phát triển kinh tế - xã hội; dự án nâng cấp hạ tầng nông thôn, cải tạo cứng hóa kênh mương; dự án bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; dự án hỗ trợ người nghèo; đẩy mạnh giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc. Tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lồng ghép Đề án Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đồng bào dân tộc Dao tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì giai đoạn (2015-2020) và những năm tiếp theo với Kế hoạch hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho các đối tượng theo chính sách dân tộc tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn (2017-2020), trong đó có cơ chế ưu tiên đồng bào dân tộc Dao, xã Ba Vì.

Chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc Thành phố hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường giám sát thực hiện chính sách dân tộc; có phương án nâng cao hiệu quả việc dạy nghề, giải quyết việc làm, nhất là số lao động trẻ của xã Ba Vì cũng như lao động nông nhàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn (2016-2020), định hướng đến năm 2030; Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khi phê duyệt quy mô đầu tư các dự án ở một số địa phương thuộc các xã dân tộc và miền núi phải đảm bảo yêu cầu và quy mô sát với thực tế, tăng hiệu quả đầu tư và tránh lãng phí. Quan tâm việc quy hoạch, tập trung xử lý rác thải tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi…


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật