Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (12:18 23/06/2021)


HNP - Ngày 17/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Việc triển khai tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; các giải pháp phòng, chống tham nhũng phải phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định công tác PCTN, THTKCLP vừa là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, vừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí tại đơn vị, địa phương mình; tập trung xây dựng các chuyên đề, kế hoạch về công tác PCTN, lãng phí để triển khai thực hiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; công khai kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có sai phạm; phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. 
 
Hàng năm, căn cứ kết quả công tác PCTN, THTKCLP để xác định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tổ chức trong hệ thống chính trị và là một trong những tiêu chí để đánh giá, quy hoạch, bố trí sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.
 
Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền về quản lý kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.
 
UBND thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
 
Đáng chú ý, thành phố sẽ phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí của thành phố và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan nội chính; phối hợp, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước.
 
Giao chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị trực thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả. Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện trước ngày 30/6/2021 để báo cáo UBND thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với UBND thành phố theo định kỳ 6 tháng, hằng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t