Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước (20:59 03/12/2021)


HNP - Ngày 2/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội.

Theo đó, để công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước phải thiết thực, hiệu quả, kế hoạch xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, song song tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong hệ thống cơ quan hành chính các cấp, thành phố sẽ thường xuyên rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức tại mỗi cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đồng thời, khắc phục sự chồng chéo, bất cập về chức năng, nhiệm vụ trong nội bộ mỗi cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và giữa các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức đúng yêu cầu vị trí việc làm, thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương.
 
Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với công tác dân vận; tạo sự đồng bộ, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác dân vận giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới các xã, phường, thị trấn. Tổ chức thực thi tốt chính sách, quy định pháp luật, các chương trình, mục tiêu để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm củng cố quốc phòng - an ninh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác; chú trọng đến các vấn đề dân sinh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
 
Để thực hiện tốt nội dung trên, cùng với tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong công tác dân vận chính quyền…, thành phố cũng sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các quy định hiện hành về chế độ tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất của nhân dân, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực an sinh xã hội, đền bù, giải phóng mặt bằng, phòng, chống dịch bệnh...
 
Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t