Chỉ đạo Đại hội Hội Người cao tuổi cơ sở tổng kết bảo đảm trang trọng, tiết kiệm (08:33 13/07/2021)


HNP - Ngày 7/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 161-CV/TU về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Người cao tuổi cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp thành phố, quận, huyện, thị xã.

Công văn nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tích cực tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí của người cao tuổi; về kết quả hoạt động của Hội Người cao tuổi trong những năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...; về mục đích, ý nghĩa của Đại hội Hội Người cao tuổi cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 và việc tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, quận, huyện, thị xã tiến tới Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, nhất là người cao tuổi dân tộc thiểu số, người cao tuổi khuyết tật, nghèo, không có người phụng dưỡng; tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chỉ đạo các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, quận, huyện, thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và kiện toàn Ban Đại diện nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo UBND thành phố và các cơ quan liên quan thành phố tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và tổ chức thực hiện theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn để các cấp hội xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; nhân sự đại hội, kiện toàn Ban Đại diện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Hội Người cao tuổi...; chuẩn bị các nội dung và tổ chức đại hội, hội nghị tổng kết bảo đảm thiết thực, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t