Hà Nội: Kết nối, lan tỏa sâu rộng các hoạt động sáng kiến của cơ quan, đơn vị (22:01 21/04/2021)


HNP - Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, đối tượng thi đua gồm: Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố; các quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức hội, hiệp hội thuộc thành phố. Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các tập thể trên; các cá nhân có hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố.
 
Các cơ quan, đơn vị hằng năm quán triệt, triển khai việc đăng ký sáng kiến đối với các cá nhân trong cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả việc xét, công nhận sáng kiến cơ sở; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến, giải pháp tại đơn vị hoặc đề xuất cấp thành phố công nhận sáng kiến. Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo; tổ chức tuyên truyền, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo.
 
Kết nối và lan tỏa sâu rộng các hoạt động sáng kiến của cơ quan, đơn vị với các phong trào sáng kiến, sáng tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung ương và thành phố Hà Nội. Tăng cường liên kết, hợp tác và hội nhập, từng bước xây dựng “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội”; đẩy mạnh cơ chế đặt hàng nghiên cứu các vấn đề quan trọng, cấp thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; kết nối, liên kết, hợp tác giữa các cơ quan quản lý với các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học và các doanh nghiệp, doanh nhân nhằm phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 
Có cơ chế chính sách khuyến khích, ưu tiên cho các cá nhân thuộc đơn vị phát huy thực hiện sáng kiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin tổ chức thực hiện phong trào thi đua; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” trên hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền, giới thiệu các sáng kiến, ý tưởng mới, các hoạt động sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.
 
Về tiến độ thực hiện, phong trào thi đua được triển khai và tổ chức thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó, năm 2021, ban hành kế và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua. Năm 2023, tiến hành đánh giá sơ kết việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5. Năm 2025, tổng kết phong trào thi đua.
 
Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện phong trào thi đua phù hợp điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng thuộc thành phố tổ chức tuyên truyền kế hoạch này đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để hưởng ứng thực hiện. 

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t