Chuẩn bị tổng kết 10 năm phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH (17:28 18/04/2022)


HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 70-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 20-NQ/TƯ).

Theo kế hoạch, cấp ủy, chính quyền các cấp của Thành phố tập trung đánh giá quá trình thực hiện và những kết quả đạt được của Nghị quyết số 20-NQ/TƯ, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ; triển khai các định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu; phát huy, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đồng thời, xác định những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; xác định những khó khăn, thách thức và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị của cấp ủy địa phương đối với Trung ương và Thành phố về phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045…
 
Căn cứ những nội dung trên, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối, trực thuộc tiến hành khảo sát, đánh giá, tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ, xây dựng báo cáo xong trước ngày 29/4/2022. Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan xây dựng báo cáo tổng kết của Thành ủy xong trước ngày 5/5/2022...

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t