Cụ thể hóa, tổ chức hoạt động, bình xét thi đua các cụm thi đua thuộc thành phố (21:40 21/04/2021)


HNP - Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 01/HD-HĐTĐKT về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm thi đua thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, tổ chức của cụm thi đua gồm tập hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ do UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập. Cụm chịu sự chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. Cụm gồm có cụm trưởng, cụm phó, các đơn vị thành viên. Cụm trưởng, cụm phó do các đơn vị trong cụm lựa chọn, giới thiệu luân phiên trong kỳ họp tổng kết năm. Cụm trưởng, cụm phó điều hành hoạt động của cụm ngay sau khi được cụm thống nhất giới thiệu và được sử dụng con dấu của đơn vị làm cơ sở pháp lý cho các văn bản phục vụ hoạt động cụm. Cơ quan thường trực giúp việc cho cụm trưởng, cụm phó là bộ phận thường trực công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị làm cụm trưởng, cụm phó. Nhiệm kỳ hoạt động của cụm trưởng, cụm phó là 1 năm.
 
Cụm thi đua làm việc theo chế độ tập thể thông qua các kỳ họp, những ý kiến khác nhau chưa được thống nhất trong cụm, cụm trưởng báo cáo xin ý kiến của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và thông báo cho các thành viên trong cụm. Phiên họp của cụm được tiến hành khi có ít nhất 2/3 thành viên cụm dự họp.
 
Hướng dẫn cũng nêu rõ, nhiệm vụ chung của cụm thi đua; tổ chức các hội nghị của cụm thi đua; tiêu chí, thang điểm thi đua, nguyên tắc, phương pháp chấm điểm và bình xét thi đua. Trong tổ chức thực hiện, các cụm thi đua thuộc thành phố căn cứ hướng dẫn này, các cụm thi đua xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của cụm; thống nhất các nội dung tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc thù của từng cụm. Cụm trưởng các cụm có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ theo hướng dẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng hoạt động của cụm. Phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tổng hợp, rà soát kết quả chấm điểm của các thành viên cụm; tổ chức tổng kết, bình xét thi đua và đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị thuộc cụm bảo đảm theo hướng dẫn của thành phố.
 
Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì xây dựng khung tiêu chí chấm điểm thi đua đối với các cụm, khối thi đua thuộc thành phố; phối hợp đơn vị cụm trưởng các cụm thi đua xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua trên cơ sở khung tiêu chí của thành phố phù hợp với đặc thù của cụm, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và đánh giá, bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng của các cụm thi đua. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; tổng hợp, báo cáo, đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố theo quy định…

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t