Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI (14:08 20/10/2021)


HNP - Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.


Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân Thành phố.
 
Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương trình Sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.
 
Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021-2022.
 
Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội. 
 
Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội.
 
Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về việc bố trí lực lượng và chế độ chính sách cho nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội năm 2022.
 
Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 những tháng cuối năm 2021 của thành phố Hà Nội.
 
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
 
Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội và Danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay giai đoạn 2021-2025 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
 
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về điều chỉnh kế hoạch, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công cấp Thành phố năm 2021 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hà Nội.
 
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.
 
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 thông qua điều chỉnh, bổ sung: Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
 
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 thông qua "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội".
 
Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026./.


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t