Tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 23 (15:20 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 23 (huyện Sóc Sơn).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC)
 
1. BÀ NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
 
2. BÀ NGUYỄN VŨ BÍCH HIỀN
 
3. ÔNG LƯU QUANG HUY
 
4. BÀ TRẦN HOÀI PHƯƠNG
 
5. THƯỢNG TỌA THÍCH CHIẾU TUỆ
 
6. ÔNG PHẠM QUANG THANH
 
7. ÔNG BÙI ĐỨC THỌ
 
TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t