HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021:


Bài 6: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động (13:27 08/04/2021)


HNP - Quốc hội đã ấn định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. Chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, HĐND TP Hà Nội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm để mới mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 


HĐND TP xác định, trong hoạt động phải luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan chuyên môn của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, các cơ quan Trung ương đối với hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kiện toàn, ổn định bộ máy lãnh đạo HĐND các cấp sau Đại hội Đảng bộ các địa phương nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND và nâng cao vị thế của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Đồng thời, quan tâm cơ cấu các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, bố trí cán bộ cấp ủy để giới thiệu bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ các chức danh trong HĐND tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tăng số lượng lãnh đạo HĐND, trưởng các Ban HĐND hoạt động chuyên trách tham gia cấp ủy, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Chủ động tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực cấp ủy Đảng cùng cấp về nội dung kỳ họp HĐND, về những vấn đề quan trọng, nhạy cảm dự kiến bàn bạc, thảo luận và quyết định tại kỳ họp HĐND. Kịp thời báo cáo và tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực cấp ủy Đảng cùng cấp về những nội dung quan trọng, nhạy cảm phát sinh trên địa bàn, được phát hiện trong quá trình giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban, Tổ đại biểu HĐND.
 
Đồng thời, Thường trực, các Ban HĐND giữ vai trò chủ đạo, chủ động trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND phát huy tốt vai trò trong việc điều hòa, phối hợp, nhất là trong các hoạt động thẩm tra, giám sát. Các Ban HĐND nêu cao trách nhiệm của mình trong công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, chủ động rà soát kỹ nội dung, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định của pháp luật để giúp cho đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định. Sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực và các Ban HĐND thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại. Các đại biểu HĐND tăng cường đi thực tế tại địa phương, theo dõi giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực hiện quy định của pháp luật, nghị quyết HĐND, việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu sớm các tài liệu, văn bản trình tại các kỳ họp HĐND để tham gia ý kiến thảo luận có chất lượng; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định.
 
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND. Xác định đúng vấn đề cần quyết định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết của HĐND; chương trình ban hành nghị quyết bám sát vào nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế, khả năng thực hiện của địa phương. Chất lượng công tác thông tin phục vụ cho HĐND ra quyết định được nâng lên; cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐND chuẩn bị tài liệu, văn bản quy định và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho đại biểu HĐND nghiên cứu, có những thông tin cần thiết trước khi biểu quyết thông qua. Đổi mới công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp theo hướng tạo môi trường cho đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận, góp ý thẳng thắn về nội dung các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết...
 
Trong hoạt động giám sát, HĐND TP sẽ tập trung vào những lĩnh vực bức xúc đang được cử tri quan tâm. Thường trực HĐND tham gia cùng Đoàn giám sát của các Ban HĐND để nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời nên kết quả giám sát có chất lượng và hiệu quả hơn. Sau giám sát, Thường trực, các Ban HĐND thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị, tránh để xảy ra tình trạng các kiến nghị sau giám sát không được thực hiện. Đối với kiến nghị chậm giải quyết, Thường trực HĐND tiếp tục có văn bản nhắc nhở, đôn đốc giải quyết.
 
HĐND TP cũng chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đại biểu và bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tiếp xúc cử tri cũng như cách thức xử lý các vấn đề khi cử tri đề nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Mở rộng đối tượng, thành phần cử tri tham gia tiếp xúc cử tri để đảm bảo tính dân chủ. Đổi mới phương thức tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng: tiếp xúc cử tri là một diễn đàn dân chủ, đại biểu và cử tri cùng trao đổi về các vấn đề mà cử tri quan tâm; hạn chế cách thức báo cáo, phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri; tăng cường việc trả lời kiến nghị và giải đáp pháp luật trực tiếp tại cuộc tiếp xúc nhằm giải quyết kịp thời một số thắc mắc của cử tri; phát huy trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Có quy định cụ thể và thời hạn trả lời kiến nghị cử tri. Trong trả lời phải rõ thời gian giải quyết, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan không thực hiện giải quyết đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt sự phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong hoạt động tiếp xúc cử tri; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 
Bên cạnh đó, HĐND TP sẽ quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, đặc biệt ngay từ năm đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vấn đề bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND được đặt lên hàng đầu, đây là một giải pháp cơ bản góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Tăng cường phối hợp hoạt động đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đẩy mạnh quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND; nâng cao hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hòa, hướng dẫn, phối hợp hoạt động giữa HĐND Thành phố với HĐND cấp huyện, cấp xã...
 
Với những nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra, nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo, tin tưởng rằng HĐND TP Hà Nội sẽ ngày càng phát triển, khẳng định được hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng kỳ vọng của cử tri Thủ đô.

Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t