Luôn đổi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội (18:44 11/02/2021)


HNP - Với vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, năm 2020, hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Hà Nội đã thực sự trở thành “điểm sáng” của hoạt động HĐND các cấp trong cả nước giai đoạn 2016-2020. Kết quả nổi bật này là tiền đề để HĐND TP tiếp tục phát huy trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. 

Thường trực HĐND TP Hà Nội triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết năm 2021 và những năm tiếp theo


Nội dung hoạt động tăng 12%
 
Bám sát chủ đề năm 2020 của Thành phố về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND thành phố năm 2020 gồm 306 nội dung trọng tâm, tăng 12% so với năm 2019. HĐND thành phố đã thực hiện hoàn thành 296/306 nội dung công việc theo kế hoạch, đạt 96,7% (có 10 nội dung do tình hình dịch bệnh đã được điều chỉnh theo chương trình công tác của Thành ủy) và 228 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. 
 
Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND các cấp đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo hướng quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả; tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát; chủ động vào cuộc một cách tích cực, ngay từ sớm để cùng với các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách phòng chống dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ vướng mắc về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, điều chỉnh chương trình, đổi mới hình thức, địa điểm các hoạt động liên quan phù hợp với phòng chống dịch bệnh. 
 
Kỳ họp thứ 14 HĐND TP, kỳ họp chuyên đề về cơ chế, chính sách phòng chống dịch bệnh Covid-19
 
Thường trực HĐND đã làm tốt công tác điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, Tổ, nhóm đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, trùng lặp; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, phối hợp cùng các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và các công việc đột xuất, cấp bách của Thành phố và từng địa phương. Đặc biệt, việc phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND, Đảng đoàn MTTQ Thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn được quan tâm, hiệu quả. Các văn bản, báo cáo chuyên đề, ý kiến đối với các nội dung, các công việc với các cơ quan, đơn vị liên quan được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo về thời gian và chất lượng, luôn được Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND, các cơ quan, đơn vị đánh giá cao. 
 
Tập trung chỉ đạo và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI; báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình công tác lớn, các Ban chỉ đạo và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và của Đảng bộ các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn, Thường trực, Trưởng, Phó Ban, lãnh đạo Văn phòng HĐND Thành phố, lãnh đạo HĐND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và tham gia đầy đủ việc tham mưu chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện tại các cấp, các ngành. Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm hiệu quả các nhiệm vụ được cấp ủy giao; phối hợp, tổ chức các đoàn kiểm tra, làm việc, tham dự đại hội đảng bộ các cấp, các công việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Sự ghi nhận, tin tưởng vào hoạt động của HĐND các cấp đã được thể hiện trong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Thành phố và các địa phương. Sau Đại hội, nhiều các đồng chí lãnh đạo HĐND được tín nhiệm bầu giữ các vị trí quan trọng của cấp ủy càng tiếp tục khẳng định vai trò, chất lượng của HĐND.
 
 Thường trực HĐND TP giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Sóc Sơn
 
Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các địa phương, HĐND các cấp Thành phố đã tập trung quán triệt và chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và cả năm 2021, định hướng giai đoạn 2021-2025; định hướng kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025; kế hoạch tài chính 3 năm 2021-2023 và 5 năm 2021-2025; phối hợp, tham mưu, triển khai công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Thành phố và từng địa phương theo thẩm quyền…
 
Tập trung điểm mới, việc hiệu quả
 
Năm 2021 là thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, năm yêu cầu bứt tốc kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cũng là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện năm chủ đề của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, với vai trò và trách nhiệm của mình, HĐND thành phố Hà Nội thực hiện phương châm hành động “đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả” để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
 
Theo Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 chương trình hành động toàn khóa của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND Thành phố, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm chung, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi năm 2019; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội”; Nghị quyết 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội.
 
Đồng thời, HĐND TP sẽ chỉ đạo, triển khai công tác tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 18/12/2020 của Thường trực HĐND Thành phố. Triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội.
 
Đáng chú ý, điểm mới trong hoạt động là HĐND TP Hà Nội đã có kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật năm 2021 và các năm tiếp theo. Trong đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, Văn phòng UBND TP và Sở Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai kế hoạch. Ngoài ra, toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật đều phải lấy ý kiến phản biện xã hội của MTTQ TP, đây cũng là điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy HĐND TP sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ TP để triển khai hiệu quả việc này. 
 
Song song với các nhiệm vụ trên, năm 2021 và những năm tiếp theo, HĐND TP sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và triển khai các chương trình, kế hoạch theo thường kỳ cũng như đột xuất, đảm bảo thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.  

Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t