Toàn văn các nghị quyết của Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV (08:47 24/12/2020)


HNP - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà vừa ký ban hành các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, diễn ra ngày 7 - 9/12/2020.

1. Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND, về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân nhân Thành phố. Xem chi tiết tại đây.
 
2. Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND, thông qua chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 và quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.
 
3. Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND, về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Xem chi tiết tại đây.
 
4. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.
 
5. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, về phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.
 
6. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, về Kế hoạch tài chính 05 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025. Xem chi tiết tại đây.
 
7. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố của thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.
 
8. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019. Xem chi tiết tại đây.
 
9. Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố. Xem chi tiết tại đây.
 
10. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, về việc cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp Thành phố. Xem chi tiết tại đây.
 
11. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021. Xem chi tiết tại đây.
 
12. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t