Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội: Điểm sáng trong cả nước (09:57 07/12/2020)


HNP - Với vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, năm 2020, hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, HĐND thành phố Hà Nội đã thực sự trở thành “điểm sáng” của hoạt động HĐND các cấp trong cả nước, giai đoạn 2016-2020; phát huy được vai trò, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo kết quả hoạt động HĐND TP năm 2020 tại Kỳ họp thứ 18


Linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ
 
Thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, HĐND Thành phố đã thể chế hóa, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn phát triển của Thủ đô. Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND thành phố năm 2020 gồm 306 nội dung trọng tâm, tăng 12% so với năm 2019. HĐND thành phố đã thực hiện hoàn thành 296/306 nội dung công việc theo kế hoạch, đạt 96,7% (có 10 nội dung do tình hình dịch bệnh đã được điều chỉnh theo chương trình công tác của Thành ủy) và 228 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.
 
Trong năm 2020, HĐND Thành phố tổ chức thành công 6 kỳ họp, trong đó, 04 kỳ họp chuyên đề đã được tổ chức rất kịp thời, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình, đã xem xét, ban hành những Nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Như vậy trong năm 2020, số kỳ họp của HĐND Thành phố tăng 50% so với năm 2019. Cùng với đó, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức thành công 02 phiên giải trình giữa hai kỳ họp, đó là về thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018, của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố; về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của Thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.
 
Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố năm 2020 bảo đảm đúng luật, tiếp tục nâng cao chất lượng và được triển khai linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn. HĐND, Thường trực, các Ban HĐND Thành phố đã tích cực triển khai 23 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, chương trình giám sát đã được thực hiện cơ bản đảm bảo, các nội dung giám sát đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn các vấn đề quan trọng. Công tác chuẩn bị phục vụ giám sát được thực hiện rất kỹ càng, nghiêm túc; các kết luận giám sát đều được nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục; chất lượng báo cáo giám sát được nâng cao. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được công bố công khai, gửi tới các tổ chức, đơn vị chịu giám sát và gửi báo cáo Thường trực Thành ủy, đồng thời được đăng trên Trang thông tin điện tử của HĐND Thành phố để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.
 
Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc. Trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND Thanh phố, các đại biểu HĐND Thành phố đã tiến hành 60 cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp đảm bảo đúng quy định; tiếp thu 374 ý kiến, kiến nghị của cử tri; đã được UBND Thành phố trả lời đầy đủ, hầu hết đã được giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Các đại biểu HĐND Thành phố cũng đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 tại 30 đơn vị bầu cử, Thường trực HĐND Thành phố đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, trả lời theo quy định.
 
Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức tiếp công dân, xem xét trực tiếp 38 vụ việc; đã có 22 vụ việc được giải quyết dứt điểm, 16 vụ việc đang xem xét, giải quyết, hiện đang đôn đốc, theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. HĐND thành phố Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý 962 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trên cơ sở nghiên cứu đơn, Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND Thành phố đã xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 214 đơn, ban hành các 03 văn bản hướng dẫn công dân, 03 văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết và lưu 642 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền...). Đã nhận được 154 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn của HĐND Thành phố và 265 văn bản liên quan của các cơ quan chuyển đến.
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động
 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, năm 2021 là thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hà Nội, năm khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, năm yêu cầu bứt phá, tăng tốc kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cũng là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện năm chủ đề của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, với vai trò và trách nhiệm của mình, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô. 
 
Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 chương trình hành động toàn khóa của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND Thành phố, các nhiệm vụ trọng tâm chung, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi năm 2019; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội”; Nghị quyết 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội.
 
Đặc biệt, HĐND TP tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Thực hiện tốt các công việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp theo Đề án được duyệt, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố hiệu quả, đúng luật.
 
Tiếp tục triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng chương trình giám sát, khảo sát năm 2021 của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố. Chú trọng tái giám sát việc thực hiện các kết luận giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 của các cơ quan, đơn vị liên quan. Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng theo quy định. Lựa chọn nội dung và chuẩn bị tổ chức tốt phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND Thành phố, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của tri của HĐND Thành phố. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu HĐND Thành phố theo đúng quy chế; duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết của Thường trực HĐND Thành phố hàng tháng theo quy định. Triển khai hiệu quả, chất lượng công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử cho nhiệm kỳ mới; tiếp tục duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề của HĐND các cấp về trao đổi kỹ năng, tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan và đại biểu dân cử,…

Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t