Ban Đô thị HĐND TP: Đề xuất những giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn (11:02 18/08/2020)


HNP - Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt các chương trình giám sát, khảo sát thường kỳ và đột xuất được Thường trực HĐND thành phố ghi nhận. Kinh nghiệm để cuộc giám sát, khảo sát chất lượng, ngoài việc rà soát kỹ các quy định của pháp luật của Trung ương, thành phố, làm việc với các cơ quan hữu quan, thành viên, Ban còn tập hợp ý kiến cử tri đối với từng lĩnh vực, từ đó kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp với yêu cầu  thực tiễn.

Hoàn thành 14 cuộc giám sát chuyên đề

Ban Đô thị gồm 14 thành viên, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, phân công của Thường trực HĐND thành phố và căn cứ tình hình thực tế, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Ban đã đề xuất, chủ trì tổ chức tốt 2 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND thành phố (tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố; việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2008-2019 trên địa bàn thành phố). Đồng thời, Ban cũng tổ chức 14 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề đạt chất lượng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, các lĩnh vực của Ban giám sát, khảo sát như: Thực hiện các biện pháp bảo đảm quy hoạch; thực hiện quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới; tình hình thực hiện quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố; hoạt động thu gom và xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp; kết quả triển khai thực hiện các dự án nước sạch; việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề…đã giúp cho Thường trực HĐND thành phố xem xét, đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết tại các kỳ họp, thực hiện phiên chất vấn, giải trình.

Đơn cử Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND, ngày 4/7/2017, của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cườ