Đưa nghị quyết của HĐND vào cuộc sống (17:57 02/08/2020)


HNP - Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức 15 kỳ họp, ban hành 151 nghị quyết, trong đó, có 80 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết đã thể chế hóa được những cơ chế, chính sách và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố theo đúng thẩm quyền, từng bước triển khai đi vào cuộc sống. Trong đó, nhiều chính sách đặc thù riêng triển khai đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô.  

Phổ biến rộng rãi đến cử tri và nhân dân

Theo dõi thực tế các kỳ họp của HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay cho thấy, đại biểu HĐND thành phố đã rất tâm huyết, trí tuệ xem xét, quyết định các vấn đề sát thực tiễn. Chỉ riêng từ đầu năm 2020 đến nay, HĐND thành phố đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố, tổ chức  3 kỳ họp, trong đó, có 2 kỳ họp không thường kỳ để kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên một số lĩnh vực trọng tâm của thành phố. Nhiều chính sách quan trọng như quy định về mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch vốn ngân sách thành phố năm 2020 đợt 1…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Ngay sau mỗi kỳ họp, HĐND thành phố phổ biến rộng rãi nghị quyết đến cử tri và nhân dân để theo dõi, cùng giám sát qua việc đăng trên Trang tin điện tử HĐND thành phố và các cơ quan báo chí của Trung ương và thành phố. UBND thành phố và các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách sớm nhất. HĐND thành phố cũng tích cực giám sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, khó khăn của cơ sở khi triển khai nghị quyết để kịp thời điều chỉnh, đưa nghị quyết vào cuộc sống tốt nhất.

Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố Hoàng Thị Tú Anh chia sẻ, qua khảo sát việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 cho thấy, UBND thành phố và các ngành, quận, huyện, thị xã đã tích cực triển khai. Đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành chi trả giai đoạn 1 cho 4 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ nghèo) và đang triển khai giai đoạn 2 cho 5 nhóm đối tượng đặc thù của thành phố.

“Ngoà