Ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội (15:01 17/07/2020)


HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, ngày 07/7/2020, về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Theo đó, HĐND TP ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố (danh mục các khoản phí, lệ phí tại đây).

HĐND TP giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này và tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí, lệ phí để lại cho các đơn vị thu đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tiếp tục xây dựng đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định. Rà soát những khoản phí, lệ phí đang thực hiện bất hợp lý và những khoản phí, lệ phí thay đổi do chính sách của các Bộ, ngành Trung ương; nghiên cứu Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội để kịp thời trình HĐND Thành phố quyết định theo thẩm quyền. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện thu phí, lệ phí.

Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết sau của HĐND Thành phố: Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố; Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố; Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố; Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t