Quy định 5 nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố (15:00 17/07/2020)


HNP - Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND, ngày 07/7/2020, về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Cụ thể, nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND Thành phố, bao gồm: Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội; Quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp; Quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

HĐND TP giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết, trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng các văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Giao UBND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền; thông báo công khai, rộng rãi các nội dung chính sách, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; phương thức thực hiện gắn với cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t