Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND về giải quyết kiến nghị cử tri (15:51 22/06/2020)


HNP - Ngày 12/6, HĐND TP Hà Nội có Thông báo số 17/TB-HĐND về kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018, của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Để tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố đem lại hiệu quả hơn nữa, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thi xã, xây dựng kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018, của HĐND Thành phố về các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật gắn với việc thực hiện theo Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Thực hiện phân loại, rà soát các vụ việc nhất là các vụ việc tồn đọng lâu năm chưa giải quyết xong theo từng lĩnh vực, từng địa bàn để chỉ đạo giải quyết dứt điểm và gắn với lộ trình cụ thể, thời gian tổ chức thực hiện đối với từng vụ việc và báo cáo kết quả thực hiện. Phấn đấu tổ chức thực hiện, cơ bản giải quyết xong dứt điểm các vụ việc trong năm 2020.

Thường xuyên theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra, việc tổ chức thực hiện của UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố việc giải quyết các vụ việc. Địa phương nào tiếp tục còn để tồn đọng nhiều vụ việc, không giải quyết đứt điểm cần xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo Thanh tra Thành phố thường xuyên rà soát, tổng hợp, phân loại các vụ việc để kiểm điểm tiến độ thực hiện, trong đó có các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy đã được đồng chí Chánh Thanh tra Thành phố, Chủ tịch UBND một số quận, huyện giải trình trực tiếp gắn với cam kết lộ trình hoàn thành. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Thanh tra và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các biện pháp để giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

UBND TP tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, phân loại các kiến nghị của cử tri để có giải pháp giải quyết hiệu quả. Đối với những nội dung, kiến nghị đủ điều kiện giải quyết mà chưa hoàn thành cần tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể, xác định rõ lộ trình giải quyết cho các sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ trong việc kiểm tra, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã có nhiều vụ việc phức tạp, cùng nội dung, cần chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất tổng thể, tổ chức họp liên ngành, báo cáo kết quả với UBND Thành phố để chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tăng cường công tác phối hợp của các sở, ngành với quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật có tính chất phức tạp gắn với các vụ việc theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy để tạo sự thống nhất và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng. Tăng cường công tác tiếp dân và tổ chức đối thoại với người dân để nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t