Tập trung giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật (16:46 22/05/2020)


HNP - Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018, của HĐND Thành phố về thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành Thành phố đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đánh giá của HĐND TP, công tác tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật được Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết có hiệu quả. Đối với các quyết định giải quyết khiếu nại do UBND Thành phố ban hành được thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Thành phố; các quyết định giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cấp huyện phải tổ chức thực hiện cơ bản được giải quyết kịp thời; số quyết định đang tổ chức thực hiện, chưa giải quyết triệt để còn tồn phần lớn là các vụ việc cũ, có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành hoặc vướng mắc về cơ chế chính sách... đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, dự kiến thời gian hoàn thành, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. Đến nay, toàn Thành phố đã tổ chức thực hiện dứt điểm 79/114 quyết định giải quyết khiếu nại, đạt 69,3%, còn tồn 35/114 quyết định giải quyết khiếu nại đang tổ chức thực hiện, trong đó, cấp thành phố đã giải quyết xong, còn lại của cấp huyện.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện các thông báo kết luận giải quyết tố cáo được UBND Thành phố tập trung chỉ đạo Thanh tra Thành phố là cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện, giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình, đảm bảo khách quan. Đến nay, đã tổ chức thực hiện xong 82/180 thông báo kết luận, đạt 45,56% còn tồn 98/180 kết luận giải quyết tố cáo đang tổ chức thực hiện, trong đó, cấp thành phố 03 vụ còn lại 95 vụ của cấp huyện.

Theo đánh giá của HĐND TP, mặc dù việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đã có nhiều cố gắng, song việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo của Thành phố nói chung chưa đảm bảo tiến độ, kết quả mới đạt 161/294 vụ việc, tỷ lệ đạt 54,76%. Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số đơn vị còn chậm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có việc chưa sâu sát, quyết liệt; một số quận, huyện chưa thực sự chủ động, phối hợp với một số sở, ngành trong triển khai thực hiện, thiếu sự đeo bám đến cùng, dẫn đến các vụ việc thực hiện chưa dứt điểm.

Bên cạnh đó, một số quyết định giải quyết khiếu nại chưa tổ chức thực hiện dứt điểm, tồn đọng kéo dài từ những năm 2001 đến năm 2014 thường liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường GPMB, công tác quản lý sử dụng đất,... tập trung phần lớn trên các địa bàn quận, huyện: Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ứng Hòa; một số quyết định do UBND Thành phố ban hành năm 2016, 2017 vẫn chưa thực hiện dứt điểm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện: Gia Lâm, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, vẫn còn nhiều thông báo kết luận giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm cấp huyện chưa tổ chức thực hiện dứt điểm, triển khai còn chận, tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước (từ năm 2001 trở lại đây), tập trung nhiều ở một số địa bàn quận, huyện: Nam Từ Liêm, Thạch Thất, Thanh Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ba Vì, Ứng Hòa,...

Trước những khó khăn vướng mắc, HĐND TP đã đề nghị UBND TP cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xây dựng kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, cần xây dựng kế hoạch quy định cụ thể tiến độ, thời gian tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện; quy định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện và cơ chế xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không thực hiện, chậm báo cáo kết quả thực hiện.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành của Thành phố tăng cường công tác phối hợp với quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật có tính chất phức tạp gắn với các vụ việc theo Nghị quyết số 15-NQ/TU để tạo sự thống nhất và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho cơ sở nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018, của HĐND Thành phố về các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo chưa giải quyết dứt điểm thuộc địa bàn từng đơn vị. Đối với các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo cần thực hiện rà soát, phân loại theo nhóm lĩnh vực, xây dựng kế hoạch, có lộ trình, giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời điểm hoàn thành, gắn với thực hiện về tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức thực hiện giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội theo Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi đôn đốc. Bên cạnh đó, tiếp tục cần làm tốt công tác tham mưu để các quận, huyện, thị ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đôn đốc giải quyết các vụ việc phức tạp thuộc cấp mình theo dõi, đôn đốc.

Đối với UBND quận, huyện, thị xã có nhiều vụ việc phức tạp, cùng nội dung, cần chủ động xây dựng Đề án, đề xuất tổng thể, tổ chức họp liên ngành, báo cáo kết quả với UBND Thành phố để chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tích cực đeo bám để tổ chức giải quyết dứt điểm. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần tích cực chủ động phối hợp với các sở, ngành của Thành phố để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn.

Đối với những vụ việc do Thường trực HĐND Thành phố đã tiếp công dân định kỳ hàng tháng nhưng kết quả đến nay chưa thực hiện xong, đề nghị các cấp chính quyền tập trung tổ chức thực hiện dứt điểm theo các nội dung đã giao cho đơn vị tại thông báo kết luận tiếp công dân của Thường trực HĐND Thành phố.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t