HĐND TP sẽ giám sát việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 (20:29 27/02/2020)


HNP - Ngày 21/02, HĐND TP Hà Nội ban hành quyết định số 05/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách theo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 gắn với phân cấp quản lý kinh tế-xã hội. Qua giám sát tổng hợp những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất định hướng làm căn cứ xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách gắn với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và xác định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ chi ngân sách của thành phổ Hà Nội cho kỳ ổn định ngân sách tiếp theo 2021-2025.

Về nội dung, sẽ thực hiện giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND, ngày 05/12/2016, HĐND Thành phố phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 và nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND, ngày 05/7/2018, điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Phạm vi giám sát ở 03 cấp ngân sách của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2017-2020, dự kiến sẽ giám sát đối với các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở N&PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận, huyện, thị xã và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật