Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp:


Bài 1: Khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (12:28 25/01/2020)


HNP - Với vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, năm 2019, hoạt động của HĐND các cấp Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố Hà Nội với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã quý II/2019


Đồng bộ, thiết thực, hiệu quả

Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển, góp phần phát huy các tiềm năng, thế mạnh, giải quyết những vấn đề cấp bách trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

HĐND các cấp đã đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả công việc. Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, HĐNĐ các cấp đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019. Việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác của HĐND các cấp được thực hiện bài bản, rõ nội dung, rõ tiến độ, rõ người chịu trách nhiệm, đạt hiệu quả. Đồng thời, HĐND các cấp đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 07/01/2019 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND, gồm 273 nội dung (tăng 8,3% so với năm 2018; tăng 56,9% so với năm 2017). Trên cơ sở đó, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công thực hiện đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả.

Toàn bộ các nội dung công việc trong Kế hoạch đã hoàn thành đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. Đồng thời, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương, của Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố đã triển khai kịp thời, hiệu quả 361 nhiệm vụ mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Công tác cải cách hành chính, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố được quan tâm chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên tại cơ quan HĐND Thành phố và trong hoạt động của các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Điểm nhấn trong năm 2019 đó là Thường trực HĐND Thành phố, HĐND các quận, huyện, thị xã đã nghiêm túc, quyết liệt đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND các cấp Thành phố năm 2018 trở về trước đã được chỉ ra, đó là: Chất lượng hoạt động của nhiều đơn vị HĐND cấp quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn còn chưa đồng đều; bởi vậy, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND các cấp đã tập trung triển khai các giải pháp và đúng quy định trong điều hòa, hướng dẫn hoạt động của HĐND các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Trong đó, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã ban hành về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm công tác năm 2018; với 3 trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp Thành phố gắn với khắc phục một số hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐĐ ngày 12/3/2018 của Đảng đoàn HĐND triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 70-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn mực, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ. Kết quả qua gần 1 năm triển khai cho thấy, 3 trọng tâm nhiệm vụ đã được thực hiện cơ bản toàn diện, hiệu quả, chất lượng.

Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2018. Điểm mới là tại hội nghị đã lồng ghép nội dung triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019 tới HĐND quận, huyện, thị xã, tạo không khí đổi mới, phấn khởi, thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đến HĐND các cấp. Hội nghị cũng đã đổi mới hình thức trình bày báo cáo bằng phóng sự truyền hình trực quan, sinh động. Đồng thời, tổ chức 02 Hội nghị tọa đàm quy mô rộng tới đại biểu chuyên trách là Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo HĐND xã, phường, thị trấn về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Tại các hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về thực trạng hoạt động ở cơ sở, những kinh nghiệm hay, hiệu quả về tổ chức kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát (chất vấn, trả lời chất vấn, tổ chức phiên giải trình, giám sát chuyên đề…); mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, UB MTTQ; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND; các vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thực trạng, bài học kinh nghiệm và giải pháp trong quá trình thực hiện hoạt động HĐND.

Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo các Ban HĐND Thành phố, đại biểu chuyên trách theo dõi, phối hợp tổ chức, tham dự và theo dõi phiên giải trình của Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã năm 2019 theo lĩnh vực và địa bàn ứng cử. Có tổng hợp tình hình, nhận xét, đánh giá để HĐND Thành phố đưa vào xếp loại thi đua cuối năm. Ngoài ra, các đại biểu HĐND Thành phố mỗi năm tham dự ít nhất 01 kỳ họp của HĐND xã, phường, thị trấn nơi đại biểu ứng cử để gần dân, sát dân và theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo mời lãnh đạo HĐND và các đại biểu chuyên trách HĐND quận, huyện, thị xã tham dự các kỳ họp, các phiên giải trình của HĐND Thành phố vừa để nắm được tình hình của địa phương, đơn vị, vừa để học tập, rút kinh nghiệm cách làm của Thành phố.

Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã; Thường trực HĐND cấp huyện với Thường trực HĐND cấp xã cũng được duy trì thường xuyên, qua đó, để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn và công tác phối hợp giữa HĐND các cấp thực sự đạt hiệu quả tích cực. Trong đó, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về “Công tác tiếp công dân và xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân”. Các quận, huyện, thị xã duy trì tổ chức các hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động hàng quý kết hợp với thảo luận chuyên đề giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; thường xuyên đôn đốc các Ban, Tổ đại biểu HĐND xây dựng chương trình công tác quý, tổ chức hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. Mối quan hệ điều hòa, phối hợp công tác giữa HĐND các cấp được đảm bảo chặt chẽ, gắn kết thiết thực.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật