Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020 (19:18 28/12/2019)


HNP - Ngày 4/12, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020.

Cụ thể, về dự toán thu ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 278.805.000 triệu đồng, không bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách theo quy định của Trung ương. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 18.405.000 triệu đồng; thu nội địa 258.300.000 triệu đồng; thu từ dầu thô 2.100.000 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương 105.885.441 triệu đồng; thu sau điều tiết 102.031.205 triệu đồng; thu ngân sách địa phương từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 3.854.236 triệu đồng.

Về dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020:

Tổng chi ngân sách địa phương 103.203.541 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư phát triển 44.917.527 triệu đồng; chi thường xuyên 48.420.640 triệu đồng; chi trả nợ lãi các khoản huy động cho đầu tư phát triển 662.000 triệu đồng; dự phòng ngân sách 2.360.873 triệu đồng; chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 10.460 triệu đồng; chi tạo nguồn cải cách tiền lương 6.832.041 triệu đồng.

Cũng tại Nghị quyết này, HĐND TP thông qua các mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, các đề xuất liên quan đến triển khai dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2020.

HĐND TP giao UBND TP triển khai giao kế hoạch dự toán ngân sách cho các đơn vị đúng quy định. Đối với các khoản thu chưa phân bổ theo đầu mối, UBND TP xây dựng phương án, thống nhất với Thường trực HĐND TP phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trong quý I/2020. Đối với các khoản điều hành tập trung để thực hiện theo kế hoạch của thành phố, khoản chi hỗ trợ ngành dọc và hỗ trợ các địa phương chưa phân bổ chi tiết, UBND TP thống nhất với Thường trực HĐND TP nội dung cụ thể trước khi thực hiện theo nguyên tắc đã được HĐND TP thông qua. Không bố trí dự toán, không phân bổ dự toán các khoản chi chưa được HĐND thống nhất về chế độ chi, mức chi.

Tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý, điều hành linh hoạt về ngân sách có sự giám sát thường xuyên, chặt chẽ của HĐND TP; định kỳ 6 tháng đầu năm và thời điểm cuối năm trước ngày 15/11/2020, UBND TP đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách và lập phương án điều chỉnh, sử dụng các nguồn thu phát sinh tăng trong năm thống nhất với Thường trực HĐND TP trước khi quyết định, trong đó, ưu tiên cho các nhiệm vụ chi, các vấn đề phát sinh về an sinh xã hội, các nhiệm vụ chi bức xúc dân sinh về môi trường, giao thông,… tổng hợp, báo cáo HĐND TP tại kỳ họp gần nhất.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t