Nội dung chi, mức chi xây dựng, quản lý, chuyên môn đối với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (19:38 26/12/2019)


HNP - Ngày 4/12, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi xây dựng, quản lý, chuyên môn đối với dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 14 xã khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng của nghị quyết này là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 14 xã thuộc khu vực II, khu vực I vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp, là đối tượng tham gia Dự án giảm nghèo, có nhu cầu được hỗ trợ và chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách Thành phố đối với nội dung của dự án (mỗi dự án có từ 25-35 hộ dân).

Cụ thể, về chi hỗ trợ các hoạt động chuyên môn Dự án giảm nghèo: Hỗ trợ tập huấn: Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND, ngày 05/12/2018, của HĐND Thành phố. Hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y: Hỗ trợ 100% chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho các hộ nghèo; 70% chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho các hộ cận nghèo và mới thoát nghèo. Mức hỗ trợ tối đa từ Ngân sách cho một dự án là 500 triệu đồng (đã bao gồm chi phí quản lý dự án), mỗi thôn tối đa 01 dự án cho từ 25-35 hộ dân.

Về chi quản lý dự án: Mức chi quản lý dự án chiếm 02% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không quá 50 triệu đồng/dự án.

Ngoài các nội dung nêu trên, các đối tượng thụ hưởng chính sách được hưởng các chính sách hỗ trợ khác của Trung ương và Thành phố theo quy định nhưng không trùng lắp về nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất và có lợi nhất.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện quy định tại Nghị quyết này, phê duyệt Dự án giảm nghèo đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng dự án; cân đối nguồn lực và thứ tự ưu tiên đầu tư, hỗ trợ; lập dự toán theo khả năng cân đối ngân sách của Thành phố để thực hiện chính sách. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách hỗ trợ, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. Triển khai hỗ trợ gắn với cải cách thủ tục hành chính trong quản lý tài chính; tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện chính sách.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật