Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với Nghị quyết 39-NQ/TW (14:43 14/12/2019)


HNP - Ngày 4-12, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính.

Theo nghị quyết, tán thành nội dung Báo cáo số 24/BC-HĐND, ngày 28-6-2019, về kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND Thành phố về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác CCHC.

HĐND Thành phố yêu cầu UBND Thành phố tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó, chú trọng chấp hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố tại Báo cáo số 24/BC-HĐND, ngày 28-6-2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC và các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, 7 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền, trong đó, cần tiếp tục tuyên truyền các kết quả đạt được của Thành phố trong việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn về tổ chức bộ máy, kết quả công tác CCHC để tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, cử tri, nhân dân Thủ đô.

Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, quản lý, sử dụng biên chế và thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên toàn Thành phố. Tăng cường công tác siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác CCHC,...

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với chính quyền Thành phố trong công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, các văn bản pháp luật của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch, đề án của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND, các chương trình, kế hoạch của UBND Thành phố và kết quả, sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền Thành phố trong công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và công tác cải cách hành chính của Thành phố đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân Thủ đô. Đồng thời, tiếp tục thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng, các cơ chế, chính sách của Thành phố để tạo sự đồng thuận trong cử tri và nhân dân chung tay góp sức xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t