22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội (14:44 14/12/2019)


HNP - Ngày 4-12, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội. Theo nghị quyết, năm 2020, thành phố thực hiện năm chủ đề: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”.

Theo nghị quyết này, HĐND TP thông qua mục tiêu tổng quát trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội như sau: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên. Đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và đô thị; xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Thủ đô trước bạn bè quốc tế. Tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội và động lực mới cho phát triển.

Cụ thể, HĐND TP thông qua các nhiệm vụ và giải pháp sau: Chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; Đẩy mạnh phát triển kinh tế; Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Tiếp tục cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo; Đảm bảo quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, HĐND TP thông qua 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1.    Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): trên 7,5%.
2.    GRDP bình quân đầu người: trên 126 triệu đồng.
3.    Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: trên 10,5%.
4.    Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: trên 8,0%.
5.    Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước: 0,1‰.
6.    Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,1%.
7.    Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,1%.
8.    Duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.
9.    Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 90,1%.
10.    Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp: 95%.
11.    Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: 30%.
12.    Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước: 0,42%, cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo.
13.    Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: dưới 4%.
14.    Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 70,2%.
15.    Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa": 88%.
16.    Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa": 62%.
17.    Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa": 72%.
18.    Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 104 trường.
19.    Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị) đạt 100%.
20.    Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm: 15 xã.
21.    Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%.
22.    Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: 100%.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t