Nỗ lực để người dân Thủ đô được sử dụng nước sạch (08:49 01/10/2019)


HNP - Ngày 19/9, HĐND TP ban hành Thông báo số 34/TB-HĐND về kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân khóa XV về việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân Thủ đô. Tính đến thời điểm 31/7/2019, có 23 nhà đầu tư triển khai 39 dự án cấp nuớc (gồm 11 dự án nguồn, 28 dự án mạng, tỷ lệ mạng đã được phê duyệt bao phủ 94% khu vực nông thôn). Đã có 5/11 dự án phát triển nguồn cấp nước hoàn thành; nâng tổng công suất các nguồn cấp nước tập trung của Thành phố đến nay đạt 1.520.000m3/ngày đêm, tăng 623.000m3/ngày đêm, bằng 169% so với năm 2016. Có 14/28 dự án phát triển mạng cấp nước hoàn thành và cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, đã nâng tỷ lệ bao phủ mạng cấp nước lên 65% khu vực nông thôn, tăng 22,8% so với năm 2016. Tỷ lệ người dân khu vực đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 65%, tăng 27,8% so với năm 2016 và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI (Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu về cấp nước sạch đến năm 2020 tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước sạch là 50%; tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 95-100%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: 6/11 dự án phát triển nguồn cấp nước tập trung chậm tiến độ triển khai theo kế hoạch; 12/28 dự án phát triển mạng cấp nước đang triển khai thực hiện, song có nhiều dự án chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành; 02 dự án chưa triển khai; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở một số huyện còn thấp. Trong số 119 trạm cấp nước nông thôn đầu tư xây dựng ở các giai đoạn trước đây, hiện có 32 trạm dừng hoạt động hoặc đầu tư dở dang, việc thanh lý còn chậm gặp nhiều vướng mắc, 87 trạm đang hoạt động nhưng việc chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư nâng cấp công nghệ để nâng cao chất lượng nước chậm, gặp khó khăn, chất lượng nước một số trạm có quy mô nhỏ chưa đảm bảo tiêu chuẩn; một số khu đô t