Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (10:52 24/07/2019)


HNP - Ngày 8/7, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐNĐ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 2).

Cụ thể, HĐND TP phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 2) với tổng kinh phí bổ sung tăng 498.200 triệu đồng, bao gồm những nội dung sau:

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung của 24 dự án với tổng kinh phí bổ sung tăng 15.000 triệu đồng, trong đó: Điều chỉnh giảm vốn của 07 dự án với mức vốn giảm 255.000 triệu đồng; Điều chỉnh tăng vốn của 04 dự án với tổng mức vốn tăng 211.000 triệu đồng; Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn năm 2019 của 13 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016r2020 với tổng mức vốn tăng 59.000 triệu đồng.

Bổ sung kế hoạch vốn thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình các dự án với tổng kinh phí bổ sung tăng 50.000 triệu đồng.

Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn 45.830 triệu đồng để triển khai 108 dự án, đồ án quy hoạch từ nguồn vốn đã bố trí 100.000 triệu đồng cho nhiệm vụ thực hiện các dự án quy hoạch theo Luật Quy hoạch.

Điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn 13 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư trong định mức hỗ trợ tại nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 với mức vốn tăng 58.000 triệu đồng, trong đó: Điều chỉnh giảm vốn của 03 dự án với mức vốn giảm 20.250 triệu đồng; Điều chỉnh tăng vổn của 02 dự án với tổng mức vốn tăng 9.800 triệu đồng; Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn năm 2019 của 07 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 với tổng mức vốn tăng 53.800 triệu đồng; Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn năm 2019 của 01 dự án chưa thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 với tổng mức vốn tăng 14.450 triệu đồng.

Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn năm 2019 cho 35 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho 7 huyện theo các thông báo làm việc và văn bản chỉ đạo của Thành phố tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 04/12/2018, với mức vốn tăng 375.200 triệu đồng.

Chấp thuận phương án cân đối nguồn vốn 773.250 triệu đồng cho nhu cầu bổ sung vốn năm 2019 theo phương án nêu trên như sau: Phân bổ 275.050 triệu đồng từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung và các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu trong định mức hỗ trợ tại nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 06/12/2016, (bố trí cho các dự án có quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2018); Phân bổ số kinh phí còn lại (498.200 triệu đồng) từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách Thành phố năm 2018 (nguồn kết dư ngân sách Thành phố năm 2017 chưa sử dụng).

HĐND TP cho phép thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn để thực hiện công tác khảo sát, lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t