Nhiều nét mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố (09:40 08/07/2019)


HNP - Tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV, sáng 8/7, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục được nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Thường trực, các Ban, Văn phòng, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với UBND, ủy ban MTTQ Thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố và các Nghị quyết của HĐND Thành phố kịp thời, đúng quy định.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại kỳ họp


Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 07/01/2019 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND, gồm 273 nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công thực hiện đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả. Kết quả, qua 6 tháng đầu năm 2019, 143 nội dung công việc đã được triển khai, đạt 57% kế hoạch, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. Đồng thời, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố, HĐND Thành phố đã triển khai kịp thời, hiệu quả 137 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Nét mới trong hoạt động HĐND Thành phố năm 2019 là quy định để Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố chuyên trách dự các phiên giải trình của HĐND quận, huyện, thị xã; có tổng hợp, nhận xét đánh giá về chọn nội dung, phương thức, mô hình tổ chức, kết quả chuyển biến sau giải trình,... để theo dõi, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả và chấn chỉnh sự hình thức, đồng thời, làm căn cứ, tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua đối với từng đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm đã có 08 quận, huyện tổ chức 08 phiên giải trình của Thường trực HĐND.

HĐND Thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ 8 - kỳ họp không thường kỳ để tập trung xem xét một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền; trong đó, có nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố. Thường trực HĐND Thành phố cũng đã ban hành Quy trình cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công quy định trình tự các bước, thời gian giải quyết, nội dung, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, HĐND TP đã chủ động chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 - kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019 từ sớm, phối hợp với các cơ quan liên quan về các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và nhiều chuyên đề quan trọng khác.

Đặc biệt, tháng 3/2019, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XV về công tác quản lý trật tự xâv dựng. Đây là nội dung thường xuyên, quan trọng, được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; HĐND giám sát, chất vấn và tái chất vấn tại các kỳ họp thứ 3, 4, 5 HĐND TP khóa XV. Sau chất vấn của HĐND, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo, ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Trong hoạt động giám sát, 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực, các Ban, Văn phòng, Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã triển khai 24 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Nét mới là Thường trực, các Ban HĐND chú trọng theo hướng thiết thực, tập trung vào cơ sở để tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong thực hiện của các cấp, các ngành.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố, các đại biểu HĐND Thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước kỳ họp trong tháng 6/2019 đảm bảo đúng quy định. Tại 30 cuộc tiếp xúc, đã tổng hợp 255 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cuộc tiếp xúc cử tri tiếp tục đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian để cử tri phát biểu ý kiến và tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có liên quan.

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND Thành phố khóa XV, đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố đối với 05 vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết trên địa bàn Thành phố. Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành thông báo kết quả tiếp công dân để các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Đến nay, đã có 03 vụ việc giải quyết xong, 02 vụ việc đang tập trung giải quyết theo quy định.

HĐND Thành phố đã tiếp nhận, xử lý 776 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 134 đơn, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 5 đơn, lưu 637 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền...). Đã nhận được 124 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn và 249 văn bản liên quan của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển đến.

Từ nay đến cuối năm, Thường trực HĐND Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”. Trong đó, tập trung thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, các Nghị quyết của HĐND Thành phố, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019 và của cả nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố hiệu quả, đúng luật,...


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t