Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ (21:32 10/05/2019)


HNP - Ngày 10/5, tiếp tục giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác CCHC, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã làm việc với Sở Văn hóa &Thể thao và các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, Mê Linh, Sông Nhuệ, Sông Đáy, Sông Tích.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận buổi giám sát


* Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì giám sát đối với các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, Mê Linh, Sông Nhuệ, Sông Đáy, Sông Tích.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội nêu khó khăn hiện nay là việc quản lý, vận hành, khai thác công trình thủy lợi được tiếp nhận từ địa phương về Công ty quản lý gặp nhiều khó khăn do chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể, việc định giá tài sản và thống nhất phương án xử lý tài sản do nhân dân đóng góp chưa có. Để hoạt động khai thác tổng hợp công trình thủy lợi được ổn định và hiệu quả, Công ty kiến nghị Thành phố xem xét giao cơ chế tự chủ về hoạt động, tài chính đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp đối với lĩnh vực khai thác tổng hợp công trình thủy lợi cho công ty.

Đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh, khó khăn là chưa được điều chỉnh bổ sung đối với công trình mới nhận bàn giao theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, ngày 19/9/2016, của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lực lượng lao động trực tiếp thực hiện công tác quản lý vận hành các trạm bơm, dẫn nước, duy tu, duy trì kênh mương đối với các công trình mới tiếp nhận còn thiếu nhiều. Số lao động hiện có phải làm thêm cả nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình mới tiếp nhận nên gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh đề nghị UBND TP xem xét quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi cho phù hợp với Luật Thủy lợi và kiến nghị UBND TP xem xét xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật và đơn giá tưới tiêu đối với các công trình mới tiếp nhận để áp dụng cho tất cả các công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước những khó khăn trong hoạt động, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ kiến nghị Thành phố xem xét, phê duyệt đơn giá đặt hàng theo từng nội dung công việc trong định mức kinh tế - kỹ thuật để các Công ty làm công việc gì thì được hưởng công việc đó, cụ thể là đơn giá duy trì hệ thống công trình thủy lợi, đơn giá tưới, đơn giá tiêu. Ngoài ra, Công ty đề nghị Thành phố cho người lao động của các công ty được hưởng mức lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ để tính vào đơn giá đặt hàng. Bên cạnh đó, trong đơn giá đặt hàng của các công ty thủy lợi không có phần kinh phí phục vụ nội đồng, trong khi các công trình thủy lợi nội đồng ngày càng xuống cấp, nếu Thành phố chủ trương không thu phí dịch vụ thủy lợi nội đồng thì Công ty kiến nghị Thành phố cấp bù phần kinh phí này cho các đơn vị quản lý, khai thác.

Đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, trước những khó khăn trong quá trình hoạt động, Công ty kiến nghị Thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng cần điều chỉnh đơn giá đặt hàng khi Nhà nước có thay đổi về chính sách tiền lương để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Đồng thời, đề nghị Thành phố quan tâm, chỉ đạo các quận, huyện có sự phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy lợi trong quá trình quản lý, duy trì, vận hành hệ thống các công trình thủy lợi nội đồng, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp của nông dân.

Đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Tích, khó khăn là số lượng công trình do công ty quản lý tăng gấp từ 3-4 lần so với khi chưa nhận bàn giao, với số lượng nhân lực hiện có, công tác quản lý vận hành gặp nhiều khó khăn, nhất là việc đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lao động và các chế độ chính sách khác. Với mức lương bình quân từ năm 2016 đến nay, đời sống lao động gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt có khoảng gần 400 lao động có mức lương không đảm bảo mức lương tối thiểu vùng để thực hiện đóng BHXH theo mức lương vùng.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, vai trò của 5 Công ty thủy lợi rất lớn trong đảm bảo thuận lợi cho sản xuất của toàn Thành phố, đặc biệt là phục vụ xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, các công ty đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đã chú trọng xây dựng vị trí việc làm, đây là ưu điểm mà các công ty đã chủ động trong quá trình hoạt động. 

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các Công ty cần xác định rõ những khó khăn, hạn chế tồn tại để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, trong đó tiếp tục tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy để ổn định hoạt động. 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các sở ngành, đặc biệt là Sở Nội vụ cần tăng cường hướng dẫn, sắp xếp để ổn định tổ chức bộ máy của các công ty; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính hướng dẫn, tìm giải pháp khắc phục, điều chỉnh những bất cập trong xây dựng đơn giá định mức.
 


* Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP chủ trì buổi giám sát đối với Sở Văn hóa và Thể thao. Báo cáo của Sở VH&TT cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC, đặc biệt về nội dung tinh giản biên chế đã được Sở triển khai sớm, bài bản, đồng bộ, thống nhất từ Sở tới các phòng, đơn vị trực thuộc. Theo đánh giá của TP, chỉ số xếp hạng thực hiện CCHC 2018 của Sở đã tăng 7 bậc so với năm 2017 (từ thứ hạng 21/22 lên 12/22). Trong hai năm 2017, 2018, Sở đều là đơn vị được TP chọn để điều tra XHH của Bộ Nội vụ (điểm điều tra XHH năm 2017 của Sở là 26,56 điểm đạt gần 80%). Lượng truy cập trang thông tin điện tử của Sở năm 2018 so với 2016 tăng từ 8.000 lượt lên 18.000 lượt.


Tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị sự nghiệp của Sở được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành. Sau khi cơ cấu, sắp xếp lại, hiện nay, Sở còn 09 phòng khối quản lý nhà nước, 16 đơn vị sự nghiệp. Tổng số CC,VC, người lao động là 1.789 người; 3.079 vận động viên; 419 huấn luyện viên; 144 nghệ sĩ đã và đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở. Hiệu lực, hiệu quả điều hành từ Sở tới các phòng ban, đơn vị sự nghiệp được nâng lên. Hầu hết các phòng ban, đơn vị sự nghiệp đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành, thực thi công vụ theo chương trình, kế hoạch công tác gắn với kiểm tra, đánh giá, xếp loại CB,CC,VC hàng tháng. Thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của Ngành VHTT Thủ đô.

Với vai trò là đơn vị thường trực trong việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử TP, Sở đã áp dụng hiệu quả sáng kiến trong triển khai công tác CCHC đặc biệt là Bộ quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP ban hành quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của CB,CC,VC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP. Phần lớn CC,VC các phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã thực hiện tốt quy tắc ứng xử, có nhận thức đúng về vị trí, vai trò trách nhiệm của cá nhân trong việc thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; có thái độ nhã nhặn, lịch sự trong giao tiếp, tận tụy, trách nhiệm khi giải quyết công việc với tổ chức, công dân, góp phần củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân với chính quyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã quán triệt, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong việc tiếp nhận giải quyết TTHC của CB,CC, không để xảy ra sự việc nghiêm trọng. Thủ trưởng các đơn vị đã năm bắt kịp thời tình hình hoạt động của đơn vị mình, chấp hành nghiêm kỷ luật, gương mẫu trong lối sống, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở….

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Sở VH&TT tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và TP, trong đó, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 39 và các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của TP về kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy. Qua quá trình vận hành, tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị phải luôn bám sát với tình hình thực tế của đơn vị để nhìn rõ được những hạn chế, chưa phù hợp để từ đó rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với đơn vị mình. Điển hình như việc sắp xếp các phòng, ban chuyên môn, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, sắp xếp vị trí việc làm đối với viên chức và người lao động, cơ chế tài chính của đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị Sở tham mưu cho UBND TP xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể trong việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn và định của Quy hoạch này. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tăng dần mức độ tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên hàng năm, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 19 của Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC, tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế…


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t