Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải luôn đổi mới, cải tiến trong cải cách hành chính (18:19 09/05/2019)


HNP - Ngày 9/5, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính tại thị xã Sơn Tây và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận buổi làm việc với Thị xã Sơn Tây


* Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc tại thị xã Sơn Tây. Báo cáo với đoàn giám sát, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Đỗ Thị Lan Hương cho biết sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo quy định, đến nay, UBND thị xã có 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; kế hoạch kiểm tra VBQPPL, tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống hóa 117 VBQPPL, trong đó có 17 văn bản còn hiệu lực, 100 văn bản hết hiệu lực. Cùng với đó thực hiện tích cực việc đề xuất đơn giản hóa TTHC nhằm phục vụ tốt hơn việc giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân. Triển khai thực hiện tốt phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của thành phố, trong đó, đã tạo được 230 tài khoản, đến nay, về cơ bản cán bộ, công chức của thị xã, phường đã làm quen với phần mềm và đi vào hoạt động ổn định. Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2018, UBND thị xã đã tiếp nhận 12.341 hồ sơ, đã giải quyết 12.018 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn 11.808 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,2%), quá hạn 210 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,2%).

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như việc bàn giao Đội Thanh tra xây dựng, Chi nhánh Phát triển quỹ đất về UBND thị xã trong thời gian dài. Việc chậm tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức nhưng không được phép ký hợp đồng lao động dẫn đến thiếu công chức, viên chức làm chuyên môn ở các cơ quan đơn vị nên khó khăn trong thực hiện chức năng nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Thị xã Sơn Tây tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tổ chức thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017” và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác CCHC; đẩy mạnh rà soát cắt giảm và đơn giản hóa TTHC; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 19/2018/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân kịp thời, toàn diện và hiệu quả để tiếp tục thay đổi chỉ số xếp hạng CCHC trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, theo đúng lộ trình; Đảm bảo công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn đúng danh mục, bản mô tả vị trí việc làm đã được phê duyệt và các văn bản quy định, hướng dẫn mới của Trung ương.

Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực trình độ của đội ngũ công chức, viên chức để sắp xếp bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 3814 của Thành ủy về việc đánh giá cán bộ hàng tháng, coi đó là một tiêu chí để thực hiện tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý sử dụng công chức, viên chức. Cần đẩy mạnh công tác kiểm tra CCHC; thanh tra, kiểm tra công vụ, chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất những lĩnh vực, khu vực trọng yếu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của đơn vị. Đề cao và xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác CCHC, nâng cao chất lượng các dịch vụ công; thực hiện hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC. Đặc biệt, cần xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến công tác CCHC một cách thực chất, luôn luôn đổi mới, cải tiến, ứng dụng mạnh mẽ CNTT.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà kết luận buổi làm việc với Ban quản lý dự án

* Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND TP, do Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP.


Tính tới thời điểm hiện tại, Ban QLDA có 117 cán bộ viên chức, người lao động, trong đó, viên chức là 76 người (còn thiếu 38 người so với Đề án VTVL); LĐHĐ 68 là 03 người (thiếu 09 người so với Đề án VTVL); hợp đồng chuyên môn là 28 người; hợp đồng định mức là 10 người. Tổng số biên chế hiện có so với biên chế Đề án VTVL đã được phê duyệt Ban QLDA còn thiếu 09 người. Ban QLDA vẫn đang tiếp tục rà soát lại đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trong thời gian qua, Ban QLDA đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hằng năm theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, duy trì việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hằng tháng; quán triệt thực hiện đánh giá đúng thực chất, đúng người, đúng việc, nêu cao tinh thần phê và tự phê, tránh bệnh thành tích; xử lý nghiêm các cán bộ viên chức, người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và xử lý trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu, trực tiếp quản lý cán bộ có hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Ban QLDA  cũng đã nghiêm túc thực hiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm và lộ trình tinh giảm biên chế đến năm 2021 là 10%  theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39 và Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trình UBND TP và đã được phê duyệt.

Về hạn chế, khó khăn hiện nay, theo lãnh đạo Ban QLDA cho biết, sau khi hợp nhất, trình độ chuyên môn của các cán bộ không đồng đều, một số cán bộ năng lực còn chưa phù hợp với nhiệm vụ được giao. Theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND TP phê duyệt thì biên chế hiện có của Ban QLDA còn thiếu so với số biên chế được giao. Tuy nhiên, hiện nay, Ban QLDA đang phải tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với một số cán bộ do chưa được thi tuyển viên chức từ đơn vị cũ. Việc triển khai thực hiện một số nội dung CCHC, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính còn khó khăn; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện đôi lúc chưa kịp thời. Kết quả triển khai ứng dụng CNTT còn hạn chế chưa đáp ứng hết nhu cầu công việc...

Kết luận buổi giám, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đánh giá Ban QLDA đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, TP gắn với tình hình thực tế của đơn vị, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động từ người đứng đầu đến các cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, đến nay Ban QLDA đã cơ bản ổn định việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế tại các phòng chuyên môn.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Ban QLDA tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và TP, trong đó đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 39 và các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của TP liên quan đến công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Cần thể hiện sự quyết tâm, chủ động hơn nữa trong việc ổn định và đi vào nề nếp trên mọi hoạt động của Ban. Tiếp tục rà soát đề án vị trí việc làm, trên cơ sở đó làm căn cứ bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ, viên chức và người lao động thuộc đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước.

Phó Chủ tịch HĐND TP cũng yêu cầu Ban QLDA triển khai nghiêm Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Đặc biệt chú trọng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện mệnh lệnh và nhiệm vụ được giao đối với nhiệm vụ cấp trên giao cho cấp dưới. Từ đó làm căn cứ đánh giá hiệu quả công việc trong nội bộ đơn vị nói riêng và thực hiện các nhiệm vụ TP giao cho đơn vị nói chung. Tập trung xây dựng kế hoạch và có các giải pháp đột phá các công tác trên để đảm bảo hoạt động của Ban đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ do UBND TP giao.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t